Aranjamentul de la Nisa

Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in vederea inregistrarii marcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 si la Geneva la 13 mai 1977 si modificat la 2 octombrie 1979*)
*) Traducere.

ART. 1
Constituirea unei uniuni speciale; adoptarea unei clasificari internationale; definitie si limbi internationale ale clasificarii

(1) Tarile la care se aplica prezentul aranjament sunt constituite ca uniune speciala si adopta o clasificare comuna a produselor si serviciilor, in vederea inregistrarii marcilor, denumita in cele ce urmeaza clasificare.
(2) Clasificarea cuprinde:
(i) o lista a claselor, insotita, daca este cazul, de note explicative;
(ii) o lista alfabetica a produselor si serviciilor, denumita in cele ce urmeaza lista alfabetica, cu indicarea clasei in care este incadrat fiecare produs sau serviciu.
(3) Clasificarea este alcatuita din:
(i) clasificarea care a fost publicata in anul 1971 de Biroul International al Proprietatii Intelectuale, denumit in cele ce urmeaza Biroul international, mentionat in Conventia privind instituirea Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, stabilindu-se, cu toate acestea, ca notele explicative din lista caselor care apar in aceasta publicatie sa se considere provizorii, avand rolul de recomandari, pana cand se stabilesc note explicative ale listei claselor de catre Comitetul de experti mentionat la art. 3;
(ii) modificarile si completarile care au intrat in vigoare, conform art. 4 (1) al Aranjamentului de la Nisa din 15 iunie 1957 si Actului de la Stockholm din 14 iulie 1967 al acestui aranjament, inaintea intrarii in vigoare a prezentului aranjament;
(iii) schimbarile aduse, in cele ce urmeaza, in baza art. 3 al prezentului aranjament si care intra in vigoare conform art. 4 (1) al acestuia.
(4) Clasificarea se intocmeste in limbile franceza si engleza, cele doua texte avand aceeasi autenticitate.
(5) a) Clasificarea mentionata la alin. (3) (i), cat si completarile mentionate la alin. (3) (ii) care au intrat in vigoare inaintea datei la care prezentul aranjament este deschis semnarii sunt incluse intr-un exemplar autentic, in limba franceza, depus la directorul general al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, denumite in cele ce urmeaza director general si Organizatie. Modificarile si completarile mentionate la alin. (3)(ii), care intra in vigoare dupa data la care prezentul aranjament este deschis semnarii, sunt, de asemenea, depuse intr-un exemplar autentic, in limba franceza, la directorul general.
b) Versiunea in limba engleza a taxelor mentionate la lit. a) se stabileste de catre Comitetul de experti mentionat la art. 3, la scurt timp dupa intrarea in vigoare a prezentului aranjament. Exemplarul sau autentic se depune la directorul general.
c) Schimbarile mentionate la alin. (3) (iii) se depun intr-un exemplar autentic, in limbile franceza si engleza, la directorul general.
(6) Directorul general stabileste, dupa consultarea guvernelor interesate, fie pe baza unei traduceri propuse de aceste guverne, fie recurgand la orice alta modalitate care n-ar avea nici o repercusiune financiara asupra bugetului Uniunii speciale sau pentru Organizatie, texte oficiale ale clasificarii in limbile germana, araba, spaniola, italiana, portugheza, rusa si in celelalte limbi pe care le va putea desemna Adunarea mentionata la art. 5.
(7) Lista alfabetica mentioneaza, in ceea ce priveste fiecare indicatie de produs sau serviciu, un numar de ordine pentru limba in care a fost intocmita, cu:
(i) daca este vorba de lista alfabetica intocmita in limba engleza, numarul de ordine pe care aceeasi indicatie il are in lista alfabetica intocmita in limba franceza si viceversa;
(ii) daca este vorba de o lista alfabetica intocmita conform alin. (6), numarul de ordine pe care aceeasi indicatie il are in lista alfabetica intocmita in limba franceza sau in lista alfabetica intocmita in limba engleza.

ART. 2
Sfera juridica si aplicarea clasificarii

(1) Sub rezerva obligatiilor impuse de prezentul aranjament, sfera clasificarii este aceea care i-a fost atribuita de fiecare tara a Uniunii speciale. In mod special, clasificarea nu leaga tarile Uniunii speciale nici in ceea ce priveste aprecierea intinderii protectiei marcii, nici in ceea ce priveste recunoasterea marcilor de serviciu.
(2) Fiecare dintre tarile Uniunii speciale isi rezerva dreptul de a aplica clasificarea ca sistem principal sau sistem auxiliar.
(3) Administratiile competente ale tarilor Uniunii speciale vor indica, in titlurile si publicatiile oficiale ale inregistrarilor marcilor, numerele claselor clasificarilor carora le apartin produsele sau serviciile pentru care se inregistreaza marca.
(4) Faptul ca o denumire figureaza in lista alfabetica nu afecteaza cu nimic drepturile care ar putea exista privitor la aceasta denumire.

ART. 3
Comitetul de experti

(1) S-a instituit un comitet de experti, in cadrul caruia este reprezentata fiecare dintre tarile Uniunii speciale.
(2) a) Directorul general are posibilitatea si, la cererea Comitetului de experti, trebuie sa invite tarile din afara Uniunii speciale, care sunt membre ale Organizatiei sau parti la Conventia de la Paris privind protectia proprietatii intelectuale, sa fie reprezentate prin observatori la adunarile Comitetului de experti.
b) Directorul general invita organizatiile interguvernamentale specializate in domeniul marcilor, dintre care cel putin una dintre tarile membre este o tara a Uniunii speciale, sa fie reprezentate prin observatori la adunarile Comitetului de experti.
c) Directorul general poate si, la cererea Comitetului de experti, trebuie sa invite reprezentanti ai altor organizatii interguvernamentale si organizatii internationale neguvernamentale sa participe la discutiile care ii intereseaza.
(3) Comitetul de experti:
(i) hotaraste schimbarile ce se aduc clasificarii;
(ii) adreseaza tarilor Uniunii speciale recomandari, cu scopul de a facilita utilizarea clasificarii si de a promova aplicarea uniforma;
(iii) ia orice alte masuri care, fara a avea repercusiuni FINANCIARE asupra bugetului Uniunii speciale sau pentru Organizatie, sunt de natura sa faciliteze aplicarea clasificarii de catre tarile in curs de dezvoltare;
(iv) este abilitat sa instituie subcomitete si grupe de lucru.
(4) Comitetul de experti adopta regulamentul sau interior. Acest regulament confera organizatiilor interguvernamentale mentionate la alin. (2) b), care pot aduce o contributie substantiala dezvoltarii clasificarii, posibilitatea de a lua parte la reuniunile subcomitetelor si grupelor de lucru ale Comitetului de experti.
(5) Propunerile de schimbari ce se aduc clasificarii pot fi facute de catre administratia competenta a oricarei tari a Uniunii speciale, de catre Biroul international, de organizatiile interguvernamentale reprezentate la Comitetul de experti in baza alin. (2) b) si de catre oricare tara sau organizatie invitata in mod special de Comitetul de experti sa formuleze astfel de propuneri. Propunerile se comunica Biroului international, care le prezinta membrilor Comitetului de experti si observatorilor cel mai tarziu la doua luni inaintea sesiunii Comitetului de experti in cursul careia vor fi examinate.
(6) Fiecare tara a Uniunii speciale dispune de un vot.
(7) a) Sub rezerva prevederilor lit. b), Comitetul de experti ia hotararile cu majoritatea simpla a tarilor Uniunii speciale reprezentate care voteaza.
b) Hotararile referitoare la adoptarea modificarilor ce se aduc clasificarii sunt luate cu majoritatea a patru cincimi din numarul tarilor Uniunii speciale reprezentate care voteaza. Prin modificare, trebuie sa se inteleaga orice transfer de produse sau de servicii dintr-o clasa in alta sau constituirea unei noi clase.
c) Regulamentul interior mentionat la alin. (4) prevede ca, in afara de cazuri speciale, modificarile clasificarii se adopta la inchiderea de perioade determinate; Comitetul de experti fixeaza durata fiecarei perioade.
(8) Abtinerea nu se considera vot.

ART. 4
Notificarea, intrarea in vigoare si publicarea schimbarilor

(1) Schimbarile hotarate de Comitetul de experti, cat si recomandarile Comitetului de experti se notifica administratiilor competente ale tarilor Uniunii speciale de catre Biroul international. Modificarile intra in vigoare la 6 luni de la data trimiterii notificarii. Orice alta schimbare intra in vigoare la data pe care o stabileste Comitetul de experti in momentul in care se adopta schimbarea.
(2) Biroul international include in clasificare schimbarile intrate in vigoare. Aceste schimbari fac obiectul opiniilor publicate in periodicele stabilite de catre Adunarea mentionata la art. 5.

ART. 5
Adunarea Uniunii speciale

(1) a) Uniunea speciala are o adunare compusa din tarile care au ratificat prezentul aranjament sau care au aderat la el.
b) Guvernul fiecarei tari este reprezentat de un delegat, care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.
c) Cheltuielile fiecarei delegatii sunt suportate de guvernul care a desemnat-o.
(2) a) Sub rezerva dispozitiilor art. 3 si 4, Adunarea:
(i) se ocupa de toate problemele privind mentinerea si dezvoltarea Uniunii speciale si aplicarea prezentului aranjament;
(ii) da indicatii Biroului international privind pregatirea conferintelor de revizuire, tinand seama, intr-un mod adecvat, de observatiile tarilor Uniunii speciale care nu au ratificat prezentul aranjament sau care au aderat la el;
(iii) examineaza si aproba rapoartele si activitatile directorului general al Organizatiei, denumit in cele ce urmeaza director general, referitoare la Uniunea speciala si ii da toate indicatiile utile privind problemele ce tin de competenta Uniunii speciale;
(iv) hotaraste programul, adopta bugetul bienal al Uniunii speciale si aproba conturile de lichidare;
(v) adopta regulamentul FINANCIAR al Uniunii speciale;
(vi) infiinteaza, in afara Comitetului de experti mentionat la art. 3, celelalte comitete de experti si grupele de lucru pe care le considera utile pentru realizarea obiectivelor Uniunii speciale;
(vii) decide care sunt tarile care nu sunt membre ale Uniunii speciale si care sunt organizatiile interguvernamentale ce pot fi admise la reuniunile sale in calitate de observatori;
(viii) adopta modificarile art. 5-8;
(ix) intreprinde orice alta ACTIUNE adecvata in vederea atingerii obiectivelor Uniunii speciale;
(x) se achita de orice alte sarcini pe care le implica prezentul aranjament.
b) Adunarea hotaraste asupra problemelor care intereseaza si alte uniuni administrate de catre Organizatie, consultand Comitetul de coordonare al Organizatiei.
(3) a) Fiecare tara membra a Adunarii dispune de un vot.
b) Majoritatea tarilor membre ale Adunarii constituie cvorumul.
c) In pofida dispozitiilor lit. b), daca, in cadrul unei sesiuni, numarul tarilor reprezentate este inferior majoritatii dar egal sau superior treimii tarilor membre ale Adunarii, aceasta poate lua decizii; cu toate acestea, hotararile Adunarii, cu exceptia acelora care privesc procedura sa, nu devin executorii decat atunci cand sunt indeplinite conditiile enuntate mai jos. Biroul international comunica respectivele decizii tarilor membre ale Adunarii care nu erau reprezentate, invitandu-le sa-si exprime in scris, intr-un termen de 3 luni de la data comunicarii respective, votul sau abtinerea. Daca la incheierea acestui termen, numarul tarilor care si-au exprimat astfel votul sau abtinerea este cel mai putin egal cu numarul tarilor a caror lipsa a impiedicat constituirea cvorumului in timpul sesiunii, respectivele decizii devin executorii, cu conditia ca, in acelasi timp, majoritatea necesara sa ramana intrunita.
d) Sub rezerva dispozitiilor art. 8 (2), hotararile Adunarii se iau cu majoritatea de doua treimi in numarul voturilor exprimate.
e) Abtinerea nu se considera vot.
f) Un delegat nu poate reprezenta decat o singura tara si nu poate vota decat in numele acesteia.
g) Tarile Uniunii speciale care nu sunt membre ale Adunarii sunt admise la reuniunile sale in calitate de observatori.
4) a) Adunarea se reuneste o data la 2 ani in sesiune ordinara la convocarea directorului general si, in afara de cazuri exceptionale, in timpul aceleiasi perioade si in acelasi loc ca si Adunarea generala a Organizatiei.
b) Adunarea se reuneste in sesiunea extraordinara la convocarea adresata de directorul general, la cererea unei patrimi din numarul tarilor membre ale Adunarii.
c) Ordinea de zi a fiecarei sesiuni este intocmita de directorul general.
(5) Adunarea adopta regulamentul sau interior.

ART. 6
Biroul international

(1) a) Sarcinile administrative ce revin Uniunii speciale sunt asigurate de catre Biroul international.
b) In mod special, Biroul international pregateste reuniunile si asigura secretariatul Adunarii, al Comitetului de experti, al tuturor celorlalte comitete de experti si al tuturor grupelor de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de experti le poate institui.
c) Directorul general are cea mai inalta functie din Uniunea speciala si o reprezinta.
(2) Directorul general si orice membru al personalului desemnat de acesta iau parte, fara drept de vot, la toate reuniunile Adunarii, ale Comitetului de experti si ale oricarui alt comitet de experti sau grup de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de experti le poate institui. Directorul general sau un membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretar al acestor organe.
(3) a) Biroul international, conform directivelor Adunarii, pregateste conferintele de revizuire ale dispozitiilor aranjamentului, altele decat cele ale art. 5-8.
b) Biroul international poate consulta organizatii interguvernamentale si internationale neguvernamentale privind pregatirea conferintelor de revizuire.
c) Directorul general si persoanele desemnate de acesta iau parte, fara drept de vot, la deliberari in cadrul acestor conferinte.
(4) Biroul international executa orice alte sarcini care ii sunt atribuite.

ART. 7
Finantele

(1) a) Uniunea speciala are un buget.
b) Bugetul Uniunii speciale include incasarile si cheltuielile proprii acesteia, contributia sa la bugetul cheltuielilor comune uniunilor, cat si, daca este cazul, suma pusa la dispozitie bugetului Conferintei Organizatiei.
c) Sunt considerate cheltuieli comune uniunilor cheltuielile care nu sunt atribuite in exclusivitate Uniunii speciale, ci si uneia sau mai multor alte uniuni administrate de Organizatie. Partea Uniunii speciale in cadrul acestor cheltuieli comune este proportionala cu interesul pe care aceste cheltuieli le reprezinta pentru ea.
(2) Bugetul Uniunii speciale se stabileste tinand seama de cerintele de coordonare cu bugetele altor uniuni administrate de Organizatie.
(3) Bugetul Uniunii speciale este finantat din urmatoarele surse:
(i) contributiile tarilor Uniunii speciale;
(ii) taxele si sumele datorate pentru serviciile oferite de catre Biroul international in numele Uniunii speciale;
(iii) produsul vanzarii publicatiilor Biroului international privind Uniunea speciala si drepturile aferente acestor publicatii;
(iv) donatii, dispozitii testamentare si subventii;
(v) chirii, dobanzi si alte diverse venituri.
(4) a) Pentru a-si stabili partea de contributie in sensul prevederilor alin. (3)(i), fiecare tara a Uniunii speciale apartine clasei in care a fost incadrata la Uniunea de la Paris privind protectia proprietatii industriale si isi plateste contributiile anuale pe baza numarului de unitati determinat pentru respectiva clasa in respectiva uniune.
b) Contributia anuala a fiecarei tari a Uniunii speciale consta dintr-un cuantum al carui raport la suma totala a contributiilor anuale la bugetul Uniunii speciale a tuturor tarilor este acelasi cu raportul dintre numarul unitatilor clasei in cadrul careia este incadrata si numarul total al unitatilor din ansamblul tarilor.
c) Contributiile se platesc la data de 1 ianuarie a fiecarui an.
d) O tara care a intarziat sa isi plateasca contributiile nu isi poate exercita dreptul de vot in nici unul dintre organele Uniunii speciale, daca cuantumul restantei sale este egal sau mai mare decat acela al contributiilor pe care le datoreaza pentru cei 2 ani incheiati. Cu toate acestea, o asemenea tara poate fi autorizata sa isi pastreze exercitarea dreptului sau de vot in cadrul respectivului organ atat timp cat acesta din urma apreciaza ca intarzierea este cauzata de imprejurari deosebite si inevitabile.
e) In cazul in care bugetul nu se adopta inaintea inceperii unui nou exercitiu FINANCIAR, bugetul anului precedent este reinnoit conform modalitatilor prevazute de regulamentul financiar.
(5) Cuantumul taxelor si sumelor datorate pentru serviciile oferite de Biroul international in numele Uniunii speciale se stabileste de directorul general, care raporteaza Adunarii.
(6) a) Uniunea speciala are un fond de rulment alcatuit dintr-un varsamant unic efectuat de fiecare tara a Uniunii speciale. Daca fondul devine insuficient, Adunarea hotaraste majorarea sa.
b) Cuantumul varsamantului initial al fiecarei tari la fondul mentionat sau cuantumul participarii sale la majorarea acestuia este proportional cu contributia respectivei tari pentru anul in cursul caruia se constituie fondul sau se hotaraste majorarea sa.
c) Proportia si modalitatile de varsamant se hotarasc de Adunare, la propunerea directorul general si dupa avizul Comitetului de coordonare al Organizatiei.
(7) a) Acordul de sediu incheiat cu tara pe teritoriul careia isi are sediul Organizatia prevede ca, daca fondul de rulment nu este suficient, tara respectiva sa acorde sume in avans. Cuantumul acestor sume in avans si conditiile in care sunt acordate fac obiectul, in fiecare situatie, unor acorduri separate intre tara in cauza si Organizatie.
b) Tara mentionata la lit. a) si Organizatia au, fiecare, dreptul de a denunta angajamentul de a acorda sume in avans, printr-o notificare scrisa. Denuntarea produce efect la 3 ani de la incheierea anului in cursul caruia a fost notificata.
(8) Verificarea conturilor se asigura, conform modalitatilor prevazute de regulamentul FINANCIAR, de catre una sau mai multe tari ale Uniunii speciale sau de care controlori externi, care sunt, cu consimtamantul acestora, desemnati de Adunare.

ART. 8
Modificarea art. 5-8

(1) Propunerile de modificare a art. 5-7 si a prezentului articol pot fi prezentate de catre orice tara membra a Adunarii sau de catre directorul general. Aceste propuneri se comunica de catre directorul general tarilor membre ale Adunarii cu cel putin 6 luni inainte de a fi supuse examinarii Adunarii.
(2) Orice modificare a articolelor mentionate la alin. (1) se adopta de catre Adunare. Pentru adoptare sunt necesare trei patrimi din numarul voturilor exprimate; cu toate acestea, pentru orice modificare a art. 5 si a prezentului alineat sunt necesare patru cincimi din numarul voturilor exprimate.
(3) Orice modificare a articolelor mentionate la alin. (1) intra in vigoare la o luna dupa primirea de catre directorul general a notificarilor scrise de acceptare, efectuate in conformitate cu regulile lor constitutionale respective, din partea a trei patrimi din numarul tarilor care erau membre ale Adunarii in momentul in care modificarea a fost adoptata. Orice modificare a respectivelor articole, astfel acceptata, leaga toate tarile care sunt membre ale Adunarii in momentul in care modificarea intra in vigoare sau care devin membre ale Adunarii la o data ulterioara; cu toate acestea, orice modificare care mareste obligatiile FINANCIARE ale tarilor Uniunii speciale nu le leaga decat pe acelea dintre ele care si-au notificat acceptarea privind respectiva modificare.

ART. 9
Ratificarea si aderarea; intrarea in vigoare

(1) Fiecare dintre tarile Uniunii speciale care a semnat prezentul angajament il poate ratifica si, daca nu l-a semnat, poate sa adere la el.
(2) Orice tara din afara Uniunii speciale, parte la Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale, poate adera la prezentul aranjament si poate deveni, ca urmare a acestui fapt, tara a Uniunii speciale.
(3) Instrumentele de ratificare si de aderare se depun la directorul general.
(4) a) Prezentul aranjament intra in vigoare la 3 luni dupa ce urmatoarele doua conditii au fost indeplinite:
(i) sase sau mai multe tari si-au depus instrumentele de ratificare sau de aderare;
(ii) cel putin trei dintre aceste tari sunt tari care, la data la care prezentul aranjament este deschis semnarii, sunt tari ale Uniunii speciale.
b) Intrarea in vigoare mentionata la lit. a) este efectiva in privinta tarilor care, cu cel putin 3 luni inaintea respectivei intrari in vigoare, au depus instrumente de ratificare sau de aderare.
c) In privinta oricarei tari neincluse la lit. b), prezentul aranjament intra in vigoare la 3 luni de la data la care ratificarea sau aderarea sa a fost notificata de catre directorul general, cu conditia ca o data ulterioara sa nu fi fost mentionata in instrumentul de ratificare sau de aderare. In acest ultim caz, prezentul aranjament intra in vigoare, in ceea ce priveste respectiva tara, la data astfel indicata.
(5) Ratificarea sau aderarea atrage, in mod legal, aderarea la toate clauzele si accesul la toate avantajele stipulate de prezentul aranjament.
(6) Dupa intrarea in vigoare a prezentului aranjament, nici o tara nu poate ratifica un act anterior prezentului aranjament sau nu poate adera la el.

ART. 10
Durata
Prezentul aranjament are aceeasi durata ca si Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale.

ART. 11
Revizuirea

(1) Prezentul aranjament poate fi revizuit periodic prin conferinte ale tarilor Uniunii speciale.
(2) Convocarea conferintelor de revizuire se hotaraste de catre Adunare.
(3) Art. 5-8 pot fi modificate fie printr-o conferinta de revizuire, fie conform prevederilor art. 8.

ART. 12
Denuntarea

(1) Orice tara poate denunta prezentul aranjament printr-o notificare adresata directorului general. Aceasta denuntare atrage si denuntarea prezentului aranjament sau a actelor anterioare acestuia pe care tara care denunta prezentul aranjament le-a ratificat sau la care a aderat si nu produce efect decat in privinta tarii care a cerut-o, aranjamentul ramanand executoriu si in vigoare fata de celelalte tari ale Uniunii speciale.
(2) Denuntarea produce efecte la un an de la data la care directorul general a primit notificarea.
(3) Posibilitatea de denuntare prevazuta de prezentul articol nu poate fi exercitata de o tara inaintea incheierii unui termen de 5 ani de la data la care a devenit tara a Uniunii speciale.

ART. 13
Trimiterea la art. 24 al Conventiei de la Paris

Dispozitiile art. 24 al Actului de la Stockholm din 1967 al Conventiei de la Paris privind protectia proprietatii industriale se aplica prezentului aranjament; cu toate acestea, daca dispozitiile respective se vor modifica, ultimul amendament valabil se aplica prezentului aranjament in ceea ce priveste tarile Uniunii speciale care sunt legate prin respectivul amendament.

ART. 14
Semnare; limbi oficiale; functii de depozitar; notificari

(1) a) Prezentul aranjament se semneaza intr-un singur exemplar autentic in limbile franceza si engleza, cele doua texte avand aceeasi autenticitate, si se depune la directorul general.
b) Directorul general stabileste texte oficiale ale prezentului aranjament dupa consultarea guvernelor interesate si in cele doua luni de la semnarea acestuia, in celelalte doua limbi, spaniola si rusa, in care, pe langa limbile mentionate la lit. a), au fost semnate textele conforme Conventiei privind instituirea Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale.
c) Directorul general stabileste texte oficiale ale prezentului aranjament dupa consultarea guvernelor interesate, in limbile germana, araba, italiana si portugheza si in celelalte limbi pe care Adunarea le poate indica.
(2) Prezentul aranjament ramane deschis semnarii pana la data de 31 decembrie 1977.
(3) a) Directorul general atesta si transmite doua copii de pe textul semnat al prezentului aranjament guvernelor tuturor tarilor Uniunii speciale si, la cerere, guvernului oricarei alte tari.
b) Directorul general atesta si transmite doua copii de pe orice modificari ale prezentului aranjament guvernelor tuturor tarilor Uniunii speciale si, la cerere, guvernului oricarei alte tari.
(4) Directorul general dispune inregistrarea prezentului aranjament la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite.
(5) Directorul general notifica guvernelor tuturor tarilor care sunt parte la Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale:
(i) semnaturile depuse conform prevederilor alin. (1);
(ii) depunerea de instrumente de ratificare sau de aderare conform prevederilor art. 9 (3);
(iii) data intrarii in vigoare a prezentului aranjament conform prevederilor art. 9 (4) a);
(iv) acceptarile modificarilor prezentului aranjament conform prevederilor art. 8 (3);
(v) datele la care respectivele modificari intra in vigoare;
(vi) denuntarile primite conform prevederilor art. 12.