Aranjamentul de la Viena

Aranjamentul de la Viena care instituie clasificarea internationala a elementelor figurative ale marcilor, intocmit la Viena la 12 iunie 1973 si modificat la 1 octombrie 1985*)
*) Traducere.

ART. 1
Constituirea unei uniuni speciale; adoptarea unei clasificari internationale
Tarile carora li se aplica prezentul aranjament sunt constituite ca uniune speciala si adopta o clasificare comuna pentru elementele figurative ale marcilor, denumita in cele ce urmeaza clasificarea elementelor figurative.

ART. 2
Definitia si depunerea clasificarii elementelor figurative
(1) Clasificarea elementelor figurative este constituita dintr-o lista a categoriilor, diviziunilor si sectiunilor in care sunt clasificate elementele figurative ale marcilor, insotita, daca este cazul, de note explicative.
(2) Aceasta clasificare este continuta intr-un exemplar original, in limbile engleza si franceza, semnat de directorul general al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, denumite in cele ce urmeaza director general si, respectiv Organizatie, si este depusa acestuia in momentul in care prezentul aranjament este supus semnarii.
(3) Modificarile si completarile mentionate la art. 5 (3) (i) sunt, de asemenea, continute intr-un exemplar original, in limbile engleza si franceza, semnat de directorul general si depus acestuia.

ART. 3
Limbile oficiale ale clasificarii elementelor figurative
(1) Clasificarea elementelor figurative este intocmita in limbile engleza si franceza, ambele texte avand aceeasi autenticitate.
(2) Biroul international al Organizatiei, denumit in cele ce urmeaza Biroul international, stabileste texte oficiale ale clasificarii elementelor figurative, in limbile pe care Adunarea mentionata la art. 7 le va putea desemna in baza prevederilor alin. (2) a) (vi) al articolului respectiv, consultandu-se cu guvernele interesate.

ART. 4
Aplicarea clasificarii elementelor figurative
(1) Sub rezerva obligatiilor impuse de prezentul aranjament, intinderea clasificarii elementelor figurative este aceea care ii este atribuita de fiecare tara a Uniunii speciale. In special, clasificarea elementelor figurative nu leaga tarile Uniunii speciale in ceea ce priveste intinderea protectiei marcii.
(2) Administratiile competente ale tarilor Uniunii speciale au dreptul de a aplica clasificarea elementelor figurative ca sistem principal sau ca sistem auxiliar.
(3) Administratiile competente ale tarilor Uniunii speciale vor indica, in titlurile si publicatiile oficiale ale inregistrarilor si reinnoirilor de marci, numerele categoriilor, diviziunilor si sectiunilor in care trebuie sa fie incadrate elementele figurative ale marcilor respective.
(4) Aceste numere vor fi precedate de mentiunea “clasificarea elementelor figurative” sau de o prescurtare hotarata de Comitetul de experti mentionat la art. 5.
(5) Orice tara poate declara, in momentul semnarii sau al depunerii instrumentului de ratificare sau de aderare, ca isi rezerva dreptul de a nu indica numerele tuturor sau unei parti din sectiuni in titlurile si publicatiile oficiale ale inregistrarilor sau reinnoirilor de marci.
(6) Daca o tara a Uniunii speciale incredinteaza inregistrarea marcilor unei administratii interguvernamentale, ia toate masurile posibile pentru ca aceasta administratie sa aplice clasificarea elementelor figurative conform prezentului articol.

ART. 5
Comitetul de experti
(1) S-a instituit un comitet de experti, in care este reprezentata fiecare tara a Uniunii speciale.
(2) a) Directorul general poate si, la cererea Comitetului de experti, trebuie sa invite tarile care nu sunt membre ale Uniunii speciale, care sunt membre ale Organizatiei sau care sunt parti la Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale, sa fie reprezentate de observatori la reuniunile Comitetului de experti.
b) Directorul general invita organizatiile interguvernamentale specializate in domeniul marcilor, dintre care cel putin una dintre tarile membre este parte la prezentul aranjament, sa fie reprezentate de observatori la reuniunile Comitetului de experti.
c) Directorul general poate si, la cererea Comitetului de experti, trbuie sa invite reprezentanti ai altor organizatii interguvernamentale si internationale neguvernamentale sa ia parte la discutiile care ii intereseaza.
(3) Comitetul de experti:
(i) modifica si completeaza clasificarea elementelor figurative;
(ii) adreseaza tarilor Uniunii speciale recomandari, in scopul de a facilita utilizarea clasificarii elementelor figurative si de a promova aplicarea uniforma a acesteia;
(iii) ia orice alte masuri care, fara a avea repercusiuni FINANCIARE asupra bugetului Uniunii speciale sau pentru Organizatie, sunt de natura sa faciliteze aplicarea clasificarii elementelor figurative de catre tarile in curs de dezvoltare;
(iv) este abilitat sa constituie subcomitete si grupe de lucru.
(4) Comitetul de experti adopta regulamentul sau interior. Acest regulament confera organizatiilor interguvernamentale mentionate la alin. (2) b), care pot aduce o contributie substantiala dezvoltarii clasificarii elementelor figurative, posibilitatea de a lua parte la reuniunile subcomitetelor si grupelor de lucru ale Comitetului de experti.
(5) Propunerile de modificare sau de completare a clasificarii elementelor figurative pot fi facute de catre administratia competenta a oricarei tari a Uniunii speciale, de Biroul international, de organizatiile interguvernamentale reprezentate in Comitetul de experti in baza prevederilor alin. (2) b) si de catre orice tara sau organizatie invitata in mod special de Comitetul de experti pentru a formula astfel de propuneri. Propunerile sunt comunicate Biroului international, care le supune membrilor Comitetului de experti si observatorilor cel mai tarziu cu doua luni inainte de sesiunea Comitetului de experti in cursul careia acestea vor fi examinate.
(6) a) Fiecare tara membra a Comitetului de experti dispune de un vot.
b) Comitetul de experti ia deciziile cu majoritatea simpla a tarilor reprezentate cu drept de vot.
c) Orice decizie pe care o cincime din numarul tarilor reprezentate care voteaza o considera ca aducand o transformare a structurii de baza a clasificarii elementelor figurative sau ca implicand o importanta activitate de reclasificare trebuie sa fie luata cu majoritatea de trei patrimi din numarul tarilor reprezentate care voteaza.
d) Abtinerea nu se considera vot.

ART. 6
Notificarea, intrarea in vigoare si publicarea modificarilor, completarilor si a altor decizii
(1) Toate deciziile Comitetului de experti referitoare la modificari sau la completari aduse clasificarii elementelor figurative, cat si recomandarile Comitetului de experti sunt notificate de catre Biroul international administratiilor competente ale tarilor uniunii speciale. Modificarile si completarile intra in vigoare la 6 luni dupa data transmiterii notificarilor.
(2) Biroul international include in clasificarea elementelor figurative modificarile si completarile intrate in vigoare. Modificarile si completarile fac obiectul opiniilor publicate in periodicele stabilite de Adunarea mentionata la art. 7.

ART. 7
Adunarea Uniunii speciale
(1) a) Uniunea speciala are o adunare compusa din tarile Uniunii speciale.
b) Guvernul fiecarei tari a Uniunii speciale este reprezentat de un delegat, care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.
c) Orice organizatie interguvernamentala mentionata la art. 5 (2) b) poate fi reprezentata de un observator la reuniunile Adunarii si, daca Adunarea hotaraste, la cele ale comitetelor si grupelor de lucru instituite de catre Adunare.
d) Cheltuielile fiecarei delegatii sunt suportate de catre guvernul care a desemnat-o.
(2) a) Sub rezerva dispozitiilor art. 5, Adunarea:
(i) se ocupa de toate problemele privind mentinerea si dezvoltarea Uniunii speciale si aplicarea prezentului aranjament;
(ii) da indicatii Biroului international privind pregatirea conferintelor de revizuire;
(iii) examineaza si aproba rapoartele si activitatile directorului general privitoare la Uniunea speciala si ii da toate indicatiile utile privind problemele ce tin de competenta Uniunii speciale.
(iv) fixeaza programul, adopta bugetul bienal al Uniunii speciale si ii aproba conturile de lichidare;
(v) adopta regulamentul FINANCIAR al Uniunii speciale;
(vi) hotaraste intocmirea de texte oficiale ale clasificarii elementelor figurative in alte limbi decat limbile engleza si franceza;
(vii) infiinteaza comitetele si grupele de lucru pe care le considera utile pentru realizarea obiectivelor Uniunii speciale;
(viii) hotaraste, sub rezerva prevederilor alin. (1) c), care sunt tarile care nu sunt membre ale Uniunii speciale si care sunt organizatiile interguvernamentale si internationale neguvernamentale care pot fi admise ca observatori la reuniunile acesteia si la cele ale comitetelor si grupelor de lucru infiintate de aceasta;
(ix) intreprinde orice alta ACTIUNE corespunzatoare, in scopul de a indeplini obiectivele Uniunii speciale;
(x) se achita de orice alte sarcini pe care le implica prezentul aranjament.
b) Adunarea hotaraste asupra problemelor care intereseaza si alte uniuni administrate de Organizatie, dupa ce a luat cunostinta de opinia Comitetului de coordonare al Organizatiei.
(3) a) Fiecare tara membra a Adunarii dispune de un vot.
b) Majoritatea tarilor membre ale Adunarii constituie cvorumul.
c) Daca cvorumul respectiv nu este intrunit, Adunarea poate lua decizii; cu toate acestea, hotararile Adunarii, cu exceptia acelora care privesc procedura sa, nu devin executorii decat in cazul in care sunt indeplinite conditiile enuntate mai jos. Biroul international comunica respectivele decizii tarilor membre ale Adunarii care nu erau reprezentate, invitandu-le sa isi exprime in scris, intr-un termen de 3 luni de la data acestei comunicari, votul sau abtinerea. Daca, la expirarea acestui termen, numarul tarilor care si-au exprimat astfel votul sau abtinerea este cel putin egal cu numarul tarilor a caror lipsa a impiedicat constituirea cvorumului in timpul sesiunii, respectivele decizii devin executorii, cu conditia ca, in acelasi timp, majoritatea necesara sa ramana intrunita.
d) Sub rezerva dispozitiilor art. 11 (2), hotararile Adunarii sunt luate cu majoritatea de doua treimi din numarul voturilor exprimate.
e) Abtinerea nu se considera vot.
f) Un delegat nu poate reprezenta decat o singura tara si nu poate vota decat in numele acesteia.
(4) a) Adunarea se reuneste o singura data la 2 ani in sesiune ordinara, la convocarea directorului general si, in afara de cazuri exceptionale, in timpul aceleiasi perioade si in acelasi loc ca si adunarea generala a Organizatiei.
b) Adunarea se reuneste in sesiune extraordinara, la convocarea adresata de directorul general si la cererea unei patrimi din numarul tarilor membre ale Adunarii.
c) Ordinea de zi a fiecarei sesiuni este intocmita de directorul general.
(5) Adunarea adopta regulamentul sau interior.

ART. 8
Biroul international
(1) a) Sarcinile administrative ce revin Uniunii speciale sunt asigurate de Biroul international.
b) In mod special, Biroul international pregateste reuniunile si asigura secretariatul Adunarii, al Comitetului de experti si al oricarui alt comitet sau grup de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de experti le poate infiinta.
c) Directorul general are cea mai inalta functie din Uniunea speciala si o reprezinta.
(2) Directorul general si orice membru al personalului desemnat de acesta iau parte, fara drept de vot, la toate reuniunile Adunarii, ale Comitetului de experti si ale oricarui alt comitet sau grup de lucru pe care Adunarea sau Comitetul de experti le poate infiinta. Directorul general sau un membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretar al respectivelor organe.
(3) a) Biroul international pregateste conferintele de revizuire; conform directivelor Adunarii.
b) Biroul international poate consulta organizatii interguvernamentale si internationale neguvernamentale privind pregatirea conferintelor de revizuire.
c) Directorul general si persoanele desemnate de acesta iau parte, fara drept de vot, la deliberarile conferintelor de revizuire.
(4) Biroul international indeplineste orice alte sarcini care ii sunt atribuite.

ART. 9
Finante
(1) a) Uniunea speciala are un buget.
b) Bugetul Uniunii speciale cuprinde incasarile si cheltuielile proprii acesteia, contributia sa la bugetul cheltuielilor comune uniunilor administrate de Organizatie, cat si, daca este cazul, suma pusa la dispozitie bugetului Conferintei Organizatiei.
c) Sunt considerate cheltuieli comune uniunilor administrate de Organizatie cheltuielile care nu sunt atribuite in exclusivitate Uniunii speciale, ci si uneia sau mai multor alte uniuni. Partea Uniunii speciale in cadrul acestor cheltuieli comune este proportionala cu beneficiul pe care respectivele cheltuieli le reprezinta pentru ea.
(2) Bugetul Uniunii Speciale se stabileste tinandu-se seama de cerintele de coordonare cu bugetele altor uniuni administrate de Organizatie.
(3) Bugetul Uniunii speciale este finantat din urmatoarele fonduri:
(i) contributiile tarilor Uniunii speciale;
(ii) taxele si sumele datorate pentru serviciile oferite de Biroul international in numele Uniunii speciale;
(iii) produsul in urma vanzarii publicatiilor Biroului international privind Uniunea speciala si drepturile aferente respectivelor publicatii;
(iv) donatii, dispozitii testamentare si subventii;
(v) chirii, dobanzi si diverse alte venituri.
(4) a) Pentru a-si stabili partea de contributie in sensul prevederilor alin. (3) (ii), fiecare tara a Uniunii speciale apartine clasei in care a fost incadrata la Uniunea de la Paris privind protectia proprietatii industriale si isi plateste contributia anuala pe baza numarului de unitati stabilit pentru respectiva clasa in respectiva uniune.
b) Contributia anuala a fiecarei tari a Uniunii speciale consta intr-un cuantum al carui raport la suma totala a contributiilor anuale la bugetul Uniunii speciale a tuturor tarilor este acelasi cu raportul dintre numarul unitatilor clasei in care a fost incadrata si numarul total al unitatilor tuturor tarilor.
c) Contributiile se platesc la data de 1 ianuarie a fiecarui an.
d) O tara care a intarziat sa isi plateasca contributiile nu isi poate exercita dreptul la vot in nici unul dintre organele Uniunii speciale, daca cuantumul restantei sale este egal sau mai mare decat acela al contributiilor pe care le datoreaza pentru cei 2 ani incheiati. Cu toate acestea, unei asemenea tari i se poate permite sa isi pastreze exercitarea dreptului de vot in cadrul respectivului organ, atata timp cat acesta apreciaza ca intarzierea provine din imprejurari exceptionale si inevitabile.
e) In cazul in care nu se adopta bugetul inainte de inceperea unui nou exercitiu FINANCIAR, se reinnoieste bugetul anului precedent, conform modalitatilor prevazute de regulamentul financiar.
(5) Cuantumul taxelor si sumelor datorate pentru serviciile oferite de Biroul international in nunele Uniunii speciale se stabileste de catre directorul general, care raporteaza Adunarii.
(6) a) Uniunea speciala are un fond de rulment, constituit dintr-un varsamant unic efectuat de fiecare tara a Uniunii speciale. Daca fondul devine insuficient, Adunarea hotaraste majorarea acestuia.
b) Cuantumul varsamantului initial al fiecarei tari la fondul mentionat sau cuantumul participarii sale la majorarea acestuia este proportional cu contributia respectivei tari pentru anul in cursul caruia se constituie fondul sau se hotaraste majorarea.
c) Proportia si modalitatile de varsamant se hotarasc de catre Adunare, la propunerea directorului general si dupa avizul Comitetului de coordonare al Organizatiei.
(7) a) Acordul de sediu incheiat cu tara pe teritoriul careia Organizatia isi are sediul prevede ca, daca fondul de rulment este insuficient, tara respectiva sa acorde sume in avans. Cuantumul acestor sume in avans si conditiile in care sunt acordate fac obiectul, in fiecare caz, unor acorduri separate intre tara in cauza si Organizatie.
b) Tara mentionata la lit. a) si Organizatia au, fiecare, dreptul de a denunta obligatia de a acorda sume in avans, printr-o notificare scrisa. Denuntarea are efect la 3 ani de la incheierea anului in cursul caruia a fost notificata.
(8) Verificarea conturilor se asigura, conform modalitatilor prevazute de regulamentul FINANCIAR, de una sau mai multe tari ale Uniunii speciale sau de controlori externi care sunt, cu consimtamantul acestora, desemnati de Adunare.

ART. 10
Revizuirea aranjamentului
(1) Prezentul aranjament poate fi revizuit periodic prin conferinte speciale ale tarilor Uniunii speciale.
(2) Convocarea conferintelor de revizuire se hotaraste de catre Adunare.
(3) Art. 7-9 si 11 pot fi modificate fie prin conferinte de revizuire, fie conform dispozitiilor art. 11.

ART. 11
Modificarea unor dispozitii ale aranjamentului
(1) Propuneri de modificare a art. 7-9 si a prezentului articol pot fi prezentate de orice tara a Uniunii speciale sau de catre directorul general. Aceste propuneri se comunica de catre directorul general tarilor Uniunii speciale cu cel putin 6 luni inainte de a fi supuse examinarii de catre Adunare.
(2) Orice modificare a articolelor mentionate la alin. (1) se adopta de catre Adunare. Pentru adoptare sunt necesare trei patrimi din numarul voturilor exprimate; cu toate acestea, pentru orice modificare a art. 7 si a prezentului alineat sunt necesare patru cincimi din numarul voturilor exprimate.
(3) a) Orice modificare a articolelor mentionate la alin. (1) intra in vigoare, la o luna de la primirea de catre Directorul general a notificarilor scrise de acceptare, efectuate in conformitate cu regulile lor constitutionale respective, din partea a trei patrimi din numarul tarilor care erau membre ale Uniunii speciale la data la care modificarea a fost adoptata.
b) Orice modificare a respectivelor articole, astfel acceptata, leaga toate tarile care sunt membre ale Uniunii speciale in momentul in care modificarea intra in vigoare; cu toate acestea, orice modificare care mareste obligatiile FINANCIARE ale tarilor Uniunii speciale nu leaga decat pe acelea care au notificat acceptarea respectivei modificari.
c) Orice modificare acceptata conform prevederilor lit. a) leaga toate tarile care devin membre ale Uniunii speciale dupa data la care modificarea a intrat in vigoare conform lit. a).

ART. 12
Modalitatile conform carora tarile pot deveni parte la aranjament
(1) Orice tara care este parte la Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale poate deveni parte la prezentul aranjament prin:
(i) semnarea acestuia, urmata de depunerea unui instrument de ratificare; sau
(ii) depunerea unui instrument de aderare.
(2) Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun la directorul general.
(3) Dispozitiile art. 24 al Actului de la Stockholm al Conventiei de la Paris privind protectia proprietatii industriale se aplica prezentului aranjament.
(4) Alin. (3) nu trebuie interpretat in nici un caz ca implicand recunoasterea sau acceptarea tacita, de catre vreuna dintre tarile Uniunii speciale, a situatiei de fapt a oricarui teritoriu la care se aplica prezentul aranjament de catre o alta tara, in baza respectivului alineat.

ART. 13
Intrarea in vigoare a aranjamentului
(1) In privinta celor cinci tari care si-au depus, primele, instrumentele lor de ratificare sau de aderare, prezentul aranjament intra in vigoare la 3 luni de la depunerea celui de-al cincilea instrument de ratificare sau de aderare.
(2) In privinta oricarei tari, alta decat cele pentru care aranjamentul intra in vigoare conform alin. (1), prezentul aranjament a intrat in vigoare la 3 luni de la data la care ratificarea sau aderarea acesteia a fost notificata de catre directorul general, cu conditia ca o data ulterioara sa nu fi fost indicata in instrumentul de ratificare sau de aderare. In acest din urma caz, in privinta acestei tari, prezentul aranjament intra in vigoare la data astfel indicata.
(3) Ratificarea sau aderarea atrage in mod legal aderarea la toate clauzele si accesul la toate avantajele stipulate de prezentul aranjament.

ART. 14
Durata aranjamentului
Prezentul aranjament are aceeasi durata ca si Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale.

ART. 15
Denuntarea
(1) Orice tara a Uniunii speciale poate denunta prezentul aranjament printr-o notificare adresata directorului general.
(2) Denuntarea are efect la un an de la data la care directorul general a primit notificarea.
(3) Posibilitatea de denuntare prevazuta de prezentul articol nu poate fi exercitata de o tara inaintea incheierii unui termen de 5 ani de la data la care a devenit membra a Uniunii speciale.

ART. 16
Diferende
(1) Orice diferend intre doua sau mai multe tari ale Uniunii speciale privind interpretarea sau aplicarea prezentului aranjament, care nu va fi solutionat pe calea negocierilor, poate fi adus de catre oricare dintre tarile in cauza in fata Curtii Internationale de Justitie printr-o cerere conforma Statutului Curtii, cu conditia ca tarile in cauza sa nu stabileasca un alt mod de solutionare. Biroul international va fi informat de catre tara solicitanta a diferendului inaintat Curtii Internationale de Justitie si va aduce acest lucru la cunostinta celorlalte tari ale Uniunii speciale.
(2) Orice tara poate declara, in momentul in care semneaza prezentul aranjament sau isi depune instrumentul de ratificare sau de aderare, ca nu se considera angajata prin dispozitiile alin. (1). In ceea ce priveste orice diferend intre o tara care a facut o asemenea declaratie si orice alta tara a Uniunii speciale, dispozitiile alin. (1) nu se aplica.
(3) Orice tara care a facut o declaratie conform dispozitiilor alin. (2) o poate retrage, in orice moment, printr-o notificare adresata directorului general.

ART. 17
Semnare, limbi oficiale, atributii ale depozitarului, notificari
(1) a) Prezentul aranjament se semneaza intr-un singur exemplar original, in limbile engleza si franceza, cele doua texte avand aceeasi valabilitate.
b) Prezentul aranjament ramane deschis semnarii la Viena pana la data de 31 decembrie 1973.
c) Exemplarul original al prezentului aranjament, atunci cand nu este deschis semnarii, se depune la directorul general.
(2) Directorul general stabileste texte oficiale, dupa consultarea guvernelor interesate, in celelalte limbi pe care Adunarea le va putea stabili.
(3) Directorul general atesta si transmite doua copii de pe textul semnat al prezentului aranjament guvernelor tarilor care l-au semnat si, la cerere, guvernului oricarei alte tari.
b) Directorul general atesta si transmite doua copii, cu orice modificare, de pe prezentul aranjament guvernelor tuturor tarilor Uniunii speciale si, la cerere, guvernului oricarei alte tari.
c) Directorul general inmaneaza, la cerere, guvernului oricarei tari care a semnat prezentul aranjament sau care adera la el, doua exemplare, atestate in conformitate, ale clasificarii elementelor figurative, in limbile engleza si franceza.
d) Directorul general dispune inregistrarea prezentului aranjament la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite.
(4) Directorul general notifica guvernelor tuturor tarilor care sunt parti la Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale:
(i) semnaturile depuse conform alin. (1);
(ii) depunerea de instrumente de ratificare sau de aderare conform prevederilor art. 12 (2);
(iii) data intrarii in vigoare a prezentului aranjament conform prevederilor art. 13 (1);
(iv) declaratiile facute conform prevederilor art. 4 (5);
(v) declaratiile si notificarile facute in baza prevederilor art. 12 (3);
(vi) declaratiile facute conform prevederilor art. 16 (2);
(vii) retragerile tuturor declaratiilor notificate conform prevederilor art. 16 (3);
(viii) acceptarile modificarilor prezentului aranjament conform prevederilor art. 11 (3);
(ix) datele la care aceste modificari intra in vigoare;
(x) denuntarile primite conform prevederilor art. 15.