Regulament de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Regula 1 – Definitii.
(1) In sensul prezentului regulament se intelege prin:
a)”lege” – Legea nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice;
b)”regulament” – Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice;
c)”O.S.I.M.” – Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;
d)”BOPI” – Buletinul Oficial de Proprietate Industriala;
e)”Registrul National al Marcilor” – colectia de date administrata de O.S.I.M., continand toate inregistrarile cu privire la marci inscrise atat pe suport de hartie, cat si electronic;
f)”OMPI” – Organizatia Mondiala de Proprietate Intelectuala;
g)”Clasificarea de la Nisa” – clasificarea instituita prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in scopul inregistrarii marcilor, semnat la Nisa la 15 iunie 1957, asa cum a fost revizuit si modificat si pe care Romania l-a adoptat prin Legea nr.3/1998 pentru aderarea Romaniei la aranjamentele instituind o clasificare internationala in domeniul proprietatii industriale”;
h)”Clasificarea de la Viena” – clasificarea instituita prin Aranjamentul de la Viena privind clasificarea internationala a elementelor figurative ale marcilor, semnat la Viena la 12.06.1973, modificat la 1.10.1985
si pe care Romania l-a adoptat prin Legea nr.3/1998 privind aderarea Romaniei la aranjamentele instituind o clasificare internationala in domeniul proprietatii industriale.
(2) Termenii si expresiile definite in art. 3 din lege au acelasi inteles in prezentul regulament.

Regula 2 – Aria de aplicare a Legii nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
(1) Marcile sunt protejate in Romania conform dispozitiilor legii si cu respectarea conventiilor, tratatelor si acordurilor la care Romania este parte.
(2) Legea este aplicabila tuturor marcilor individuale, colective sau de certificare constand in semne vizibile si care se refera la produse si/sau servicii.
(3) Indicatiile geografice ale produselor sunt protejate in Romania in conformitate cu legea si conventiile internationale la care Romania este parte.

Regula 3 – Limba oficiala.
Cererile de inregistrare a marcilor, orice alte cereri cu privire la marcile depuse spre inregistrare sau inregistrate, cat si intreaga corespondenta referitoare la acestea vor fi intocmite in limba romana si depuse la O.S.I.M.

Regula 4 – Reprezentarea prin mandatar.
(1) Solicitantul sau titularul unei marci poate fi reprezentat in procedurile in fata O.S.I.M. printr-un mandatar, cu domiciliul sau sediul in Romania.
(2) Solicitantul sau titularul unei marci care nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei va fi reprezentat in procedurile in fata O.S.I.M. printr-un mandatar.
(3) Desemnarea mandatarului se face, printr-o comunicare scrisa la O.S.I.M., denumita procura si care poarta numele si semnatura solicitantului sau titularului marcii, dupa caz.
(4) Procura se va putea referi la una sau mai multe cereri de inregistrare ori marci inregistrate sau la toate cererile de inregistrare ori la toate marcile inregistrate existente sau viitoare ale persoanei care a dat mandatul.
(5) Cand o procura generala a fost data conform parag.(4) comunicarea la O.S.I.M. a unui exemplar va fi suficienta, sub conditia ca mandatarul sa indice in fiecare cerere ulterioara procura in baza careia actioneaza.
(6) Orice act solicitat prin mandatar, cu privire la renuntarea la o cerere de inregistrare a unei marci, de retragere a unei marci, precum si orice cerere vizand un transfer de drepturi cu privire la o marca vor putea fi facute numai pe baza unui mandat special, care sa mentioneze expres actul renuntarii, retragerii ori transmiterii.
(7) In cazul in care solicitantul cererii de inregistrare a unei marci este reprezentat prin mandatar, acesta poate semna cererea pe baza procurii data de solicitant. Daca, in termen de 3 luni de la depunerea cererii, procura nu este prezentata la O.S.I.M., cererea nu va produce nici un efect si va fi respinsa.
(8) Cand o corespondenta, referitoare la depozitul national reglementar al unei marci sau la o marca inregistrata, este trimisa la O.S.I.M. de o persoana care se prezinta ca fiind mandatar, iar O.S.I.M. nu este pana in acel moment in posesia unei procuri de reprezentare, O.S.I.M. va solicita ca transmiterea acestei procuri sa se faca intr-un termen de maximum 3 luni. In cazul necomunicarii procurii in termenul acordat , corespondenta ramane fara efect, considerandu-se ca nu a fost primita de O.S.I.M., iar procedura va fi continuata cu solicitantul sau dupa caz, cu titularul marcii.
(9) Solicitantul sau titularul nu poate avea decat un mandatar. Daca mai multe persoane sunt indicate in procura de reprezentare, numai cea indicata pe primul loc este considerata mandatar.
(10) Cand O.S.I.M. constata ca un mandatar a fost desemnat pentru o cerere de inregistrare a unei marci sau pentru o marca inregistrata inscrie in Registrul National al Marcilor mentiunea ca solicitantul sau titularul are mandatar, precum si numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului.
(11) Orice inscriere cu privire la desemnarea unui mandatar conform parag. (10) este radiata, cand radierea este ceruta printr-o comunicare scrisa semnata de solicitant, titular sau mandatar.
(12) Inscrierea mandatarului este radiata din oficiu de catre O.S.I.M. cand un nou mandatar este desemnat sau in cazul in care o schimbare de titular a fost inscrisa fara ca noul titular sa-si desemneze un mandatar.
(13) Radierea inscrierii mandatarului produce efect de la data la care O.S.I.M. a primit comunicarea de solicitare a radierii conform parag. (11) sau dupa caz, de la data la care O.S.I.M. a radiat din oficiu inscrierea mandatarului, potrivit parag. (12).

Regula 5 – Pluralitatea de solicitanti sau titulari.
Cand mai multe persoane sunt solicitanti sau titulari ai unei marci, acestia vor desemna unul din solicitanti sau titulari pentru corespondenta cu O.S.I.M.; in caz contrar, O.S.I.M. va purta corespondenta cu prima persoana indicata in cererea de inregistrare a marcii.

Regula 6 – Termene.
(1) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice si nu includ nici ziua cand a inceput si nici ziua cand s-a implinit termenul. Termenele stabilite pe luni se implinesc in ziua lunii corespunzatoare zilei de plecare.
(2) Termenul care incepand la 29, 30, 31 ale lunii, se implineste intr-o luna care nu are asemenea zi, se va socoti implinit in prima zi a lunii urmatoare. Termenul care se implineste intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
(3) Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de procedura, intelegand prin comunicare data la care actul emis de O.S.I.M. a fost primit de solicitant, titular sau mandatar, dupa caz. Aceasta data se confirma cu stampila oficiului postal receptor.
(4) Actele de procedura, trimise prin posta la O.S.I.M. se socotesc indeplinite in termen, daca au fost predate la oficiul postal inainte de implinirea termenului.
(5) Neindeplinirea actelor de procedura in termenele notificate de O.S.I.M. nu atrage sanctiunile prevazute de lege si prezentul regulament, daca solicitantul dovedeste ca a fost impiedicat printr-o imprejurare mai presus de vointa lui si daca indeplineste procedura intr-un termen de 2 luni de la incetarea cauzei.

Regula 7 – Semnatura.
(1) Cand un document nu a fost semnat de solicitant, titular sau mandatar data la care documentul a fost prezentat la O.S.I.M. este recunoscuta cu conditia ca acesta sa fie semnat ulterior in termen de maximum o luna.
(2) Semnatura unui document transmis prin fax este valabila cu conditia ca originalul documentului sa fie transmis la O.S.I.M. in termen de maximum 2 luni de la data transmiterii acestuia prin fax.

CAPITOLUL II – Cererea de inregistrare a unei marci

Regula 8 – Depunerea cererii de inregistrare a marcii la O.S.I.M.
(1) Inregistrarea unei marci se solicita la O.S.I.M. de catre persoane fizice sau juridice, direct sau printr-un mandatar.
(2) Depunerea unei cereri de inregistrare a unei marci la O.S.I.M. se poate face:
a)direct si cu confirmare de primire la Registratura generala a O.S.I.M.;
b)prin posta, trimisa recomandat cu confirmare de primire.
(3) Registratura generala mentioneaza pe cerere anul, luna si ziua primirii si inregistreaza cererea in ordinea cronologica a primirii. Cererile primite la O.S.I.M., dupa orele legale de lucru, in zilele de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala, se inregistreaza in prima zi lucratoare.

Regula 9 – Prezentarea si continutul cererii.
(1) Cererea de inregistrare a marcii se intocmeste intr-un singur exemplar, pe un formular tip.
(2) Cererea trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a)solicitarea expresa de inregistrare a unei marci;
b)numele si prenumele sau denumirea, cat si adresa sau sediul solicitantului;
c)cand solicitantul este un strain, denumirea statului caruia acesta ii apartine, denumirea statului in care solicitantul isi are domiciliul sau dupa caz, denumirea statului in care solicitantul are o intreprindere in intelesul art.3 din Conventia de la Paris;
d) cand solicitantul este o persoana juridica, forma de constituire a acesteia cat si statul a carei legislatie ii guverneaza statutul organic;
e) cand solicitantul are un mandatar, numele sau denumirea si adresa sau sediul acestuia;
f) in cazul in care se revendica, conform art.11 alin.2 din lege, o prioritate dintr-o cerere anterioara, o declaratie de invocare a dreptului de prioritate, cu indicarea statului si a datei primului DEPOZIT;
g)in cazul in care se revendica conform art. 12 alin.1din lege o prioritate rezultand din prezentarea produselor sau serviciilor intr-o expozitie si solicitantul doreste sa beneficieze de o protectie temporara, o declaratie de invocare a prioritatii de expozitie, cu indicarea locului si a denumirii expozitiei, precum si a datei introducerii produselor sau serviciilor in expozitie;
h) cand solicitantul revendica o culoare sau mai multe culori, ca elemente distinctive ale marcii, o declaratie in acest sens, cat si indicarea culorii sau a culorilor revendicate si, pentru fiecare culoare, indicarea partilor principale ale marcii care au aceasta culoare;
i) cand marca are o grafica deosebita sau este figurativa, descrierea acesteia;
j) cand marca este tridimensionala, o declaratie in acest sens;
k) cand marca se compune, in tot sau in parte, din alte caractere decit cele latine, o transliterare a acestor caractere;
l) cand marca se compune, in tot sau in parte, din cuvinte intr-o alta limba decat limba romana, o traducere a acestora;
m) indicarea denumirii produselor sau serviciilor pentru care inregistrarea marcii este ceruta, grupate conform “Clasificarii de la Nisa” si precedata de numarul clasei careia denumirea ii apartine;
n) semnatura solicitantului sau a mandatarului sau, dupa caz.
(3) Cererea va fi insotita de reproducerea grafica sau fotografica a marcii, in dimensiuni de maximum 8/8 mm, dupa cum urmeaza:
a) 5 reproduceri ale marcii in negru si alb, cand solicitantul nu revendica o culoare ca element distinctiv al marcii;
b) 5 reproduceri ale marcii in negru si alb si 5 reproduceri ale marcilor color, cand solicitantul revendica cel putin o culoare ca element distinctiv al marcii.
(4) Cand cererea contine o declaratie indicand ca marca este tridimensioanla solicitantul va anexa reproducerea grafica sau fotografica a marcii in doua dimensiuni;
(5) Reproducerea furnizata conform parag. (3) poate, la alegerea solicitantului, sa constea intr-o singura vedere sau in mai multe vederi, diferite, ale marcii;
(6) In cazul reproducerii unei marci tridimensioanle care nu reda in mod suficient detaliile marcii, O.S.I.M. poate solicita furnizarea unui numar de pana la 6 vederi diferite ale marcii si/sau o descriere verbala a acestei marci;
(7) Dovada de plata a taxei de inregistrare si examinare a cererii de inregistrare a marcii va fi prezentata o data cu cererea sau cel tarziu in termen de 3 luni de la depunerea cererii la O.S.I.M. Dovada se face cu o copie a documentului de PLATA;
(8) Documentele de PLATA trebuie sa contina datele necesare pentru identificarea cererii depuse;
(9) Dupa caz, cererea va fi completata cu urmatoarele documente:
a)cand solicitantul doreste sa beneficieze conform art. 11 alin.2 din lege de prioritatea unei cereri anterioare, un document care sa certifice data constituirii primului DEPOZIT al marcii, eliberat de administratia nationala, insotit de traducerea conforma cu originalul, in limba romana;
b)cand solicitantul doreste sa beneficieze de o protectie temporara ca urmare a expunerii marcii intr-o expozitie, un document care sa ateste ca marcile au fost aplicate la produsele sau serviciile prezentate in expozitie si care sa mentioneze data introducerii acestora in expozitie, eliberat de organizatorul expozitiei si insotit de traducerea acestuia in limba romana;
c)procura sub semnatura privata de reprezentare a solicitantului in fata O.S.I.M., intocmita in limba romana sau insotita de traducerea acesteia in limba romana;
d)regulamentul de folosire a marcii colective;
e)regulamentul de folosire a marcii de certificare;
f)documentul din care sa rezulte exercitarea legala a activitatii de certificare sau dupa caz, dovada inregistrarii marcii de certificare in tara de origine.

Regula 10 – Lista de produse si servicii.
(1) Lista produselor si serviciilor pentru care protectia marcii este solicitata trebuie sa fie stabilita in termeni precisi, astfel incat denumirea produselor si serviciilor sa permita clasificarea fiecarui produs sau serviciu numai intr-o singura clasa a “Clasificarii de la Nisa”.
(2) Produsele si serviciile nu pot fi considerate ca asemanatoare pe motiv ca figureaza in aceiasi clasa si nici nu pot fi considerate ca fiind diferite, pe motiv ca figureaza in clase diferite ale “Clasificarii de la Nisa”.

Regula 11 – Divizarea cererii de inregistrare a marcii.
(1) Solicitantul poate cere divizarea cererii de inregistrare a marcii, declarand ca pentru produsele sau serviciile enumerate in cererea divizionara, cererea de inregistrare a marcii sa fie tratata ca o cerere separata.
(2) Cererea divizionara va contine elementele prevazute la art. 10 alin.1 din lege si va fi supusa taxei legale.
(3) Declaratia privind divizarea unei cereri de inregistrare a marcii este irevocabila.

CAPITOLUL III – Procedura de inregistrare a marcilor si reinnoirea inregistrarii acestora

Regula 12 – Depozitul national reglementar
(1) Data depozitului national reglementar este data depunerii la O.S.I.M. a cererii de inregistrare a marcii redactata in limba romana, continand:
a)solicitarea expresa de inregistrare a unei marci;
b)indicatii referitoare la identitatea solicitantului;
c)o lista de produse si/sau servicii pentru care inregistrarea marcii este solicitata;
d)o reproducere suficient de clara a marcii a carei inregistrare este solicitata.
(2) In termen de o luna de la data primirii cererii de inregistrare a marcii O.S.I.M. examineaza daca cererea indeplineste conditiile prevazute la parag. (1). In caz afirmativ O.S.I.M. decide atribuirea datei de depozit si inscrierea datelor continute in cerere in Registrul National al Marcilor.
(3) In cazul in care din cererea de inregistrare a marcii lipsesc unele din elementele prevazute la parag. (1) O.S.I.M. notifica solicitantului lipsurile constatate. Daca solicitantul completeaza lipsurile in termen de 3 luni de la data depunerii cererii la O.S.I.M., data depozitului va fi aceea la care toate aceste elemente au fost comunicate la O.S.I.M.
(4) In cazul in care solicitantul nu completeaza cererea in termen de 3 luni de la notificare, O.S.I.M. va decide respingerea cererii de inregistrare a marcii si va restitui taxa de inregistrare si examinare a marcii.
(5) Decizia de atribuire a datei depozitului national reglementar sau de respingere a cererii de inregistrare a marcii se comunica solicitantilor in termen de 5 zile de la emiterea acestora.

Regula 13 – Prioritatea unei cereri anterioare si prioritatea de expozitie.
(1) Daca prioritatea unei sau unor cereri anterioare este revendicata in aplicarea art. 11 alin.2 din lege, solicitantul dispune de un termen de 3 luni, cu incepere de la data depozitului national reglementar al marcii, pentru a comunica la O.S.I.M. documentul eliberat de administratia nationala din care sa rezulte numarul de dosar atribuit cererii anterioare sau numarul inregistrarii anterioare si traducerea vizata la regula 9 parag. (9) lit.a);
(2) Daca o prioritate de expozitie, in sensul art. 12 din lege este revendicata solicitantul dispune de un termen de 3 luni, cu incepere de la data cererii de inregistrare a marcii depusa reglementar, pentru a comunica la O.S.I.M. documentele prevazute la regula 9 parag. (9) lit.b).

Regula 14 – Examinarea cererii.
(1) Daca dupa constituirea depozitului national reglementar se constata ca cererea nu indeplineste una din conditiile prevazute la regula 9, parag.(2) lit.c) – m), O.S.I.M. poate acorda solicitantului un termen de pana la maximum 3 luni pentru completarea lipsurilor sau dupa caz, pentru achitarea taxei de inregistrare si examinare a cererii de inregistrare a marcii.
(2) In cazul in care lipsurile cererii de inregistrare a marcii nu sunt remediate sau taxa de inregistrare si examinare nu a fost platita in termenul prevazut la parag. (1), O.S.I.M. va decide dupa caz, respingerea cererii sau nerecunoasterea prioritatii invocate.
(3) Daca una din neregularitatile vizate de parag. (1) – (2) se refera numai la anumite produse si servicii, O.S.I.M. va respinge cererea sau va refuza recunoasterea dreptului de prioritate numai pentru aceste produse si servicii.
(4) O.S.I.M. examineaza lista de produse si servicii din punct de vedere al concordatei cu “Clasificarea de la Nisa”, iar in cazul in care marca contine si un element figurativ examineaza si concordanta cu “Clasificarea de la Viena”.
(5) Cererea de inregistrare a marcii pentru care s-a constituit depozitul national reglementar si care indeplineste conditiile prevazute de regula 9 este supusa examinarii de fond, din oficiu, in ceea ce priveste motivele absolute si relative de refuz, prevazute de art. 5 si art. 6 din lege.

Regula 15 – Conflictul cu drepturile anterioare.
(1) Un semn nu poate fi inregistrat ca marca sau element al unei marci daca aduce atingere unui drept anterior protejat.
(2) In intelesul legii si al prezentului regulament este considerat drept anterior protejat:
a)o marca identica sau similara inregistrata in Romania pentru produse sau servicii identice sau similare, daca data inregistrarii acestei marci sau data de prioritate, in virtutea art. 11 alin.2 si art.12 alin.1 din lege, este anterioara datei depozitului national reglementar al marcii pentru care se cere inregistrarea;
b)o marca identica sau similara considerata notoriu cunoscuta in Romania conform art. 3 lit.c) din lege;
c)un drept al unei personalitati cu privire la imaginea sau numele sau patronimic;
d)o indicatie geografica protejata;
e)un desen sau un model industrial protejat;
f)un drept de autor;
g)orice drept de proprietate industriala dobandit anterior datei depozitului national reglementar al unei marci.
(3) In aplicarea parag. (2) lit.a) si b) notiunea de similitudine trebuie interpretata in legatura cu riscul de confuzie sau de asociere ce se poate crea pentru public.
(4) O marca este considerata ca fiind in conflict cu o marca notorie cand aceasta marca sau unul din elementele sale esentiale constituie:
a)o reproducere, o imitatie, o traducere sau o transliterare, susceptibile de a crea o confuzie cu marca notorie si cand marca sau unul din elementele sale esentiale face obiectul unei cereri de inregistrare ori a unei inregistrari pentru produse sau servicii identice sau similare fata de produsele sau serviciile la care marca notorie se aplica;
b)o reproducere, o imitatie, o traducere sau o transliterare, susceptibile de a crea confuzie cu marca notorie si cand marca sau unul din elementele sale esentiale face obiectul unei cereri de inregistrare ori a unei inregistrari pentru produse sau servicii diferite fata de produsele sau serviciile la care marca notorie se aplica, daca cel putin una din conditiile de mai jos sunt indeplinite:
– utilizarea marcii indica o legatura intre proprietarul marcii notorii si produsele sau serviciile pentru care marca face obiectul unei cereri de inregistrare sau este inregistrata, utilizare care ar risca sa cauzeze prejudicii proprietarului marcii notorii;
– utilizarea marcii risca sa aduca atingere caracterului distinctiv al marcii notorii;
– prin utilizarea marcii s-ar beneficia pe nedrept de caracterul distinctiv al marcii notorii.

Regula 16 – Determinarea si dovedirea notorietatii

(1) Pentru a aprecia daca o marca este notorie este suficient ca aceasta sa fie larg cunoscuta:
a)pe teritoriul Romaniei si
b)pentru segmentul de public din Romania caruia se adreseaza produsele sau serviciile la care se refera marca.

(2) In sensul parag. (1) lit. b) segmentul de public va fi stabilit pe baza urmatoarelor elemente:
a)categoria de consumatori potentiali, vizata pentru produsele sau serviciile la care se refera marca; identificarea categoriei de consumatori potentiali se face pe grupe de consumatori ai unor anumite produse sau servicii in legatura cu care marca este utilizata si nu pe grupe de consumatori ai unei game generale de produse sau servicii.
b)circuitele de distribuire a produselor sau serviciilor la care se refera marca; in functie de natura produselor si serviciilor, se va tine seama de diferite mijloace de distribuire a acestora, respectiv comercilizarea prin magazine, prin intermediul unor agenti comerciali, direct de la intreprindere sau la domiciliul clientului.

(3) In aplicarea art. 20 din lege termenii de mai jos vor avea urmatorul inteles:
a)”utilizarea” – vanzarea sau oferirea spre vanzare, cat si orice activitati de promovare a produselor si/sau serviciilor la care se refera marca, inclusiv publicitatea si prezentarea acestora in targuri si expozitii.
b)”intinderea utilizarii” – cantitatea de produse si/sau servicii carora marca se aplica si care sunt comercializate.
c)”aria geografica” – cunoasterea la nivelul teritoriului Romaniei a marcii a carei protectie este solicitata ca notorie si, chiar in afara acestui teritoriu daca marca este utilizata in teritorii din imediata vecinatate, in teritorii vecine in care se vorbeste limba romana, in teritorii acoperite de aceleasi mijloace mass-media sau in teritorii vecine in care se desfasoara relatii comerciale stranse.
d)”gradul de cunoastere a marcii notorii” – masura in care o marca ocupa piata romaneasca, urmare utilizarii pentru anumite produse si/sau servicii.

(4) Persoana care pretinde ca marca este notoriu cunoscuta este tinuta sa dovedeasca, prin orice mijloc de proba, cunoasterea larga a marcii pe teritoriul Romaniei.

(5) In sustinerea notorietatii unei marci pe teritoriul Romaniei pot fi prezentate acte cum ar fi cele privind:
a)comercializarea sau punerea in vanzare a produselor ori prestarea de servicii sub marca notoriu cunoscuta;
b)importul sau exportul produselor pe care marca notorie este aplicata;
c)publicitatea sau reclama produselor si serviciilor sub marca notoriu cunoscuta in Romania etc.

Regula 17 – Inregistrarea marcii.
(1) O.S.I.M. examineaza cererea de inregistrare a marcii in termen de 6 luni de la data platii taxei de inregistrare si examinare.

(2) Daca cererea de inregistrare a marcii indeplineste conditiile de constituire a depozitului national reglementar, precum si celelalte conditii prevazute la regula 9 si daca in urma examinarii in fond marca nu este respinsa la inregistrare conform art. 5 si 6 din lege, O.S.I.M. decide inregistrarea marcii si o inscrie in Registrul National al Marcilor.

(3) In termen de 2 luni de la decizia O.S.I.M. marca inregistrata se publica in BOPI.

(4) In cazul in care marca include si un element care este lipsit de caracter distinctiv si daca acest element este de natura sa creeze indoieli asupra intinderii protectiei marcii, O.S.I.M. poate cere solicitantului sa declare, in termen de doua luni de la data notificarii, ca nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element. Aceasta declaratie va fi publicata de O.S.I.M. odata cu marca inregistrata.

(5) In cazul in care solicitantul nu face declaratia mentionata la parag. (4) O.S.I.M. va decide respingerea cererii, dupa caz, in tot sau in parte.

(6) In cazul in care in urma examinarii rezulta ca exista unul din motivele legale care impiedica inregistrarea marcii, O.S.I.M. transmite solicitantului un aviz de refuz provizoriu, invitandu-l sa-si prezinte intr-un termen de 3 luni observatiile sale asupra acestui refuz. Termenul acordat poate fi prelungit cu o noua perioada de 3 luni la cererea solicitantului, sub conditia platii taxei prevazute de lege.

(7) Daca observatiile solicitantului sunt intemeiate, O.S.I.M. va decide inregistrarea marcii, inscrierea acesteia in Registrul National al Marcilor, iar in termen de 2 luni de la luarea deciziei, publica marca inregistrata in BOPI.

(8) In situatia in care observatiile solicitantului nu sunt justificate, O.S.I.M. va decide respingerea cererii de inregistrare a marcii.

(9) Decizia O.S.I.M. de inregistrare a marcii sau de respingere a cererii de inregistrare a marcii se comunica solicitantului in termen de maximum 5 zile de la luarea acesteia.

(10) Cand o decizie a O.S.I.M. de respingere a unei cereri de inregistrare a unei marci a fost desfiintata, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, partea interesata comunica la O.S.I.M. hotararea in vederea publicarii acesteia in BOPI.

(11) Daca dupa ce a fost publicata o marca este respinsa la inregistrare printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, aceasta hotarare se publica in BOPI.

Regula 18 – Publicarea marcii.

(1) Publicarea marcii in BOPI se face cu mentiunea urmatoarelor elemente:
a)numele sau denumirea si adresa sau sediul solicitantului;
b)numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului;
c)reproducerea marcii si dupa caz mentiunea “color”, cu indicarea culorii sau culorilor revendicate;
d)lista de produse si servicii, pe clase, conform Clasificarii de la Nisa;
e)data de depozit si numarul de depozit, precum si numarul de marca;
f)indicatii privind prioritatea invocata si recunoscuta;
g)mentiunea ca marca este colectiva sau de certificare, daca este cazul;
h)mentiunea ca marca a dobandit un carcater distinctiv inainte de data cererii de inregistrare a marcii, ca urmare a folosirii acesteia, daca este cazul;
i)declaratia conform careia solicitantul renunta la orice drept exclusiv asupra unui element al marcii, in cazul prevazut de regula 17, parag. (4).

(2) Daca publicarea unei marci comporta, din motive imputabile O.S.I.M., o eroare sau lipsa unor elemente mentionate la parag. (1) O.S.I.M. procedeaza la rectificare din oficiu sau la cererea solicitantului. Cererea prezentata de solicitant in acest caz nu va fi supusa nici unei taxe. Rectificarile efectuate se publica in BOPI.

Regula 19 -Opozitia la inregistrarea unei marci.
(1) O opozitie poate fi formulata daca exista un conflict cu o marca sau mai multe marci anterioare sau notorii, ori cu unul sau mai multe drepturi anterior dobandite,mentionate la art. 23 din lege.

(2) Actul de opozitie trebuie sa contina:

a)indicatii privind cererea de inregistrare a marcii impotriva careia se formuleaza opozitia, respectiv numarul cererii de inregistrare a marcii, numele sau denumirea solicitantului cererii, mentiunea produselor si serviciilor figurand in cerere;
b)indicatii privind, marca anterioara, marca notorie sau dreptul anterior dobandit pe care se intemeiaza opozitia;
c)o reprezentare si dupa caz, o descriere a marcii anterioare, notorii sau a altui drept anterior;
d)produsele si serviciile pentru care marca anterioara a fost inregistrata sau ceruta la inregistrare sau pentru care marca anterioara este notoriu cunoscuta conform art. 6 lit.d) si e) din lege;
e)mentiuni privind calitatea si interesul persoanei care formuleaza opozitia;
f)o prezentare detaliata asupra motivelor invocate in sustinerea opozitiei;
g)numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului, daca este cazul.

(3) Daca opozitia este formulata pentru motivul existentei unei marci anterioare actul de opozitie trebuie sa fie insotit de dovezi de inregistrare a marcii cum ar fi certificatul de inregistrare sau dupa caz, documente care sa dovedeasca notorietatea marcilor; daca opozitia este fondata pe o marca notoriu cunoscuta actul de opozitie trebuie sa fie insotit de dovezi ale notorietatii pe teritoriul Romaniei; daca opozitia este fondata pe existenta oricarui alt drept anterior dobandit actul de opozitie trebuie sa fie insotit de acte care sa dovedeasca dobandirea si intinderea protectiei acestui drept.

(4) O.S.I.M. comunica opozitia solicitantului si-l invita sa depuna observatiile sale in termenul prevazut la art. 24 alin.2) din lege.

(5) Orice element furnizat de persoana care a formulat opozitia este comunicat solicitantului care dispune de posibilitatea de a raspunde in termenul acordat de O.S.I.M.

(6) Daca solicitantul nu prezinta nici o observatie, O.S.I.M. poate decide asupra opozitiei bazandu-se numai pe probele de care dispune.

(7) Daca O.S.I.M. constata ca actul de opozitie nu satisface anumite cerinte prevazute la parag. (2) invita persoana care a formulat opozitia ca in termen de 2 luni sa remedieze neregulile constatate si sa prezinte toate detaliile si actele justificative in sustinerea opozitiei. Daca neregulile nu sunt remediate in termenul acordat O.S.I.M. va decide pe baza actelor de la dosar.

(8) La cererea solicitantului, titularul marcii opuse va prezenta O.S.I.M. dovada ca:
a)in cursul unei perioade de 5 ani care precede publicarii marcii asupra careia s-a formulat opozitia, marca anterioara a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei pentru produsele si serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata sau,
b)exista motive justificate pentru neutilizarea marcii cu privire la care s-a facut opozitie.

(9) In lipsa dovezii de folosire a marcii opuse conform parag. (10) actul de opozitie va fi respins.

(10) Dovezile de folosire a marcii opuse sunt in principal acte cum ar fi: ambalaje, etichete, cataloage, facturi, fotografii, anunturi in jurnale, declaratii scrise etc.

(11) Cand opozitia se bazeaza pe o inregistrare internationala a unei marci care face obiectul unui aviz de refuz provizoriu emis de O.S.I.M., procedura de examinare a opozitiei va putea fi suspendata pana cand O.S.I.M. va lua o decizie definitiva cu privire la refuzul emis.

(12) La opozitia titularului unei marci, o cerere de inregistrare a marcii este respinsa cand aceasta inregistrare este ceruta de mandatarul titularului marcii in nume propriu si fara consimtamantul titularului, afara de situatia in care mandatarul isi justifica solicitarea inregistrarii marcii.

(13) Opozitia formulata conform art.23 din lege se solutioneaza de o Comisie de examinare formata din 3 specialisti desemnati de seful Serviciului Marci, dintre care unul va fi examinatorul care a intocmit raportul de examinare a marcii.

Regula 20 – Certificatul de inregistrare.
(1) In termen de maximum 2 luni de la data ramanerii definitive a deciziei de inregistrare a marcii O.S.I.M. elibereaza titularului certificatul de inregistrare sub conditia platii taxei prevazuta de lege. Certificatul contine mentiuni cu privire la marca inregistrata inscrise in Registrul National al Marcilor.

(2) Titularul poate solicita eliberarea de copii ale certificatului de inregistrare, conforme cu originalul, cu PLATA taxei prevazuta de lege.

Regula 21 – Reinnoirea inregistrarii.
(1) O cerere de reinnoire va contine urmatoarele elemente:
a)solicitarea expresa de reinnoire a inregistrarii marcii;
b)daca cererea este prezentata de titular, numele si adresa acestuia;
c)numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului, daca este cazul;
d)data depozitului reglementar al cererii de inregistrare a marcii;
e)numarul inregistrarii marcii;
f)mentiunea ca reinnoirea este ceruta pentru toate produsele si serviciile la care se refera marca inregistrata sau dupa caz, indicarea claselor sau produselor si serviciilor vizate de reinnoire.
g)semnatura titularului, persoanei autorizate de titular sau semnatura mandatarului, dupa caz;
h)dovada platii taxei prevazuta de lege, pentru reinnoirea inregistrarii marcii.

(2) Daca cererea de reinnoire prezentata in termenele prevazute de art. 29 alin.5 din lege, nu contine unul din elementele prevazute la parag. (1), O.S.I.M. notifica solicitantului reinnoirii neregulile constatate, acordand un termen de 3 luni pentru remedierea acestor nereguli.

(3) In situatia in care cererea indeplineste conditiile legale, OSIM elibereaza certificatul de reinnoire si-l comunica titularului marcii.

(4)Cand cererea de reinnoire a fost prezentata de o persoana expres autorizata de titular, O.S.I.M. va transmite si titularului o copie a notificarii neregulilor constatate.

(5) Daca remedierile notificate nu sunt efectuate in termenul acordat, O.S.I.M. radiaza marca din Registrul National al Marcilor. Radierea produce efecte din ziua urmatoare datei expirarii protectiei marcii.

CAPITOLUL IV – Modificari

Regula 22 – Modificarea cererii de inregistrare a marcii.
(1) O solicitare pentru modificarea unei cereri de inregistrare a unei marci trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a)numarul atribuit cererii de inregistrare a marcii;
b)numele sau denumirea si adresa sau sediul solicitantului;
c)numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului, daca este cazul;
d)indicarea elementului din cerere care trebuie modificat, precum si elementul care trebuie sa figureze ca urmare a modificarii cererii.
e) daca modificarea vizeaza reprezentarea marcii, o reproducere a marcii modificata, in conformitate cu regula 9 parag. (2) – (5).

(2) Solicitarea de modificare a unei cereri de inregistrare a unei marci va fi luata in considerare numai dupa efectuarea platii taxei prevazuta de lege.

(3) O.S.I.M. poate acorda un termen de o luna pentru remedierea neregularitatilor privind solicitarea de modificare a cererii; in cazul in care aceste neregularitati nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. va respinge solicitarea de modificare a cererii de inregistrare a marcii.

(4) Daca solicitantul doreste modificarea aceluiasi element in mai multe cereri este suficienta prezentarea unei singure solicitari de modificare; modificarea este supusa platii taxei prevazuta de lege pentru fiecare din cererile ce urmeaza a fi modificate.

(5) Solicitarea privind modificarea numelui sau adresei mandatarului desemnat de solicitant nu este supusa nici unei taxe.

Regula 23 – Modificarea inregistrarii.
(1) O cerere de modificare a inregistrarii unei marci va contine urmatoarele elemente:
a)numarul de inregistrare a marcii;
b)numele sau denumirea si adresa sau sediul titularului marcii;
c)numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului, daca este cazul;
d)indicarea elementului din reprezentarea marcii a carui modificare este solicitata, in sensul art. 33 alin.1 din lege;
e) o reprezentare a marcii modificata in conformitate cu regula 9 parag. (2) – (5).

(2) Cererea de modificare este considerata ca a fost depusa, numai dupa ce plata taxei prevazuta de lege a fost achitata de titularul marcii.

(3) O.S.I.M. poate acorda un termen de o luna pentru remedierea neregularitatilor privind cererea de modificare a inregistrarii marcii; in cazul in care aceste neregularitati nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. va respinge cererea de modificare.

(4) Cand modificarea se refera la acelasi element continut in mai multe marci inregistrate si care apartin aceluiasi titular, este suficienta prezentarea unei singure cereri de modificare. Taxa prevazuta de lege va fi achitata pentru fiecare inregistrare a marcii ce urmeaza a fi modificata.

(5) Daca inregistrarea marcii sau inregistrarea publicata comporta o eroare imputabila O.S.I.M., rectificarea va fi efectuata din oficiu sau la solicitarea titularului. Cererea de rectificare prezentata de titular nu va fi supusa nici unei taxe. Rectificarile efectuate se publica in BOPI.

Regula 24 – Modificarea numelui/denumirii sau adresei/sediului titularului marcii sau mandatarului.
(1) O cerere de modificare a numelui/denumirii sau adresei/sediului titularului unei marci inregistrate va contine urmatoarele elemente:
a)numarul de inregistrare a marcii;
b)numele sau denumirea si adresa sau sediul titularului, asa cum sunt inscrise in Registrul National al Marcilor;
c)numele sau denumirea si adresa sau sediul titularului modificate, la solicitarea acestuia;
d)daca titularul si-a desemnat un mandatar, numele sau denumirea si adresa sau sediul mandatarului.

(2) Daca modificarea numelui/denumirii sau adresei/sediului titularului nu a avut loc urmare transmiterii totale sau partiale a drepturilor cu privire la marca inregistrata, sau a unei alte modificari in situatia juridica a marcii, modificarea respectiva va fi inscrisa in Registrul National al Marcilor, la solicitarea titularului, fara plata nici unei taxe.

(3) O singura cerere poate fi prezentata pentru modificarea numelui/denumirii sau adresei/sediului in doua sau mai multe inregistrari ale aceluiasi titular.

(4) O.S.I.M. poate acorda un termen de o luna pentru remedierea unor lipsuri ale cererii de modificare a numelui/denumirii sau adresei/sediului titularului; in cazul in care aceste neregularitati nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. va respinge cererea de modificare.

(5) Dispozitiile paragrafelor (1) – (4) sunt aplicabile si cu privire la modificarea numelui/denumirii sau adresei/sediului mandatarului desemnat de titular.

CAPITOLUL V – Transmiterea drepturilor asupra marcilor: cesiuni, licente si alte drepturi

Regula 25 – Cererea de inscriere a cesiunii unei marci.
(1) Cererea de inscriere a cesiunii unei marci va contine urmatoarele elemente:
a)numele sau denumirea si adresa sau sediul titularului;
b)numele sau denumirea si adresa sau sediul noului titular;
c)daca titularul are un mandatar, numele sau denumirea si adresa sau sediul acestuia;
d)daca noul titular are un mandatar, numele sau denumirea si adresa sau sediul acestuia;
e)cand noul titular este un strain, denumirea statului caruia acesta ii apartine, denumirea statului in care noul titular isi are domiciliul/sediul sau in care noul titular are o intreprindere in intelesul art.3 din Conventia de la Paris;
f)cand noul titular este o persoana juridica, forma de constituire a acesteia, cat si statul a carei legislatie a servit drept cadru pentru constituirea persoanei juridice;
g)lista produselor si serviciilor la care se refera cesiunea marcii, daca cesiunea nu priveste toate produsele si serviciile inregistrate;
h)documentele care fac dovada cesiunii marcii in conformitate cu regula 26.

(2) Cererea se considera depusa numai dupa plata taxei prevazuta de lege.

Regula 26 – Schimbarea titularului
(1) Cand schimbarea titularului rezulta dintr-un contract, cererea de inregistrare a cesiunii unei marci va fi insotita de:
a)o copie a contractului de cesiune certificata pentru conformitate sau
b)un extras, certificat pentru conformitate, din contractul care stabileste schimbarea titularului.

(2) Cand schimbarea titularului rezulta dintr-o fuziune, cererea de inregistrare a cesiunii unei marci va fi insotita de copia certificata pentru conformitate a documentului in baza caruia a avut loc fuziunea.

(3) In situatia prevazuta la parag. (2), daca schimbarea vizeaza numai unul sau o parte din cotitulari, si nu toti cotitularii, la cererea de inregistrare a cesiunii unei marci se va anexa un document semnat de ceilalti cotitulari care sa contina acordul expres al acestora cu privire la noul titular.

(4) Cand schimbarea titularului s-a produs prin efectul legii sau in baza unei hotarari judecatoresti cererea de inregistrare a cesiunii va indica si va fi insotita de documentul certificat conform cu originalul, care sa dovedeasca respectiva schimbare.

Regula 27 – Inscrierea cesiunii
(1) Cand conditiile de inscrierea a cesiunii unei marci, prevazute la regula 25, nu sunt indeplinite, O.S.I.M. acorda solicitantului cererii un termen de 3 luni pentru remedierea lipsurilor. In cazul in care lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat O.S.I.M. decide respingerea cererii.

(2) O singura cerere de inscriere a cesiunii este suficienta in cazul cesiunii a doua sau mai multe marci, cu conditia ca pentru toate aceste marci sa existe un singur titular, iar cesiunea sa se efectueze catre un singur nou titular.

(3) La data la care cererea de inscriere a cesiunii indeplineste cerintele prevazute la regula 25, O.S.I.M. inscrie cesiunea in Registrul National al Marcilor si o publica in B.O.P.I.

Regula 28 – Inscrierea licentelor si a altor drepturi
(1) Cererea de inscriere a unei licente sau a constituirii unui drept real va contine urmatoarele elemente:
a)numele sau denumirea si adresa sau sediul titularului;
b)daca titularul are un madatar, numele sau denumirea si adresa sau sediul acestuia;
c)numele sau denumirea si adresa sau sediul beneficiarului licentei sau a dreptului real;
d)daca este cazul, numele statului caruia ii apartine beneficiarul licentei, numele statului in care acesta isi are domiciliul/sediul sau o intreprindere in intelesul art.3 din Conventia de la Paris;
e)numarul inregistrarii marcii care face obiectul inscrierii licentei sau a dreptului real;
f)lista produselor si serviciilor la care se refera marca ce face obiectul cererii de inscriere a licentei sau a dreptului real;
g)semnatura titularului sau a mandatarului acestuia.

(2) Cand marca face obiectul unei licente pentru o parte din produsele si serviciile pentru care marca este inregistrata sau cand licenta este limitata teritorial ori este o licenta temporara, cererea de inregistrare a licentei va indica, dupa caz:
a)produsele si serviciile la care se refera licenta,
b)partea din teritoriul Romaniei pentru care se acorda licenta,
c)durata pentru care se acorda licenta.

(3) Cererea se considera depusa numai dupa plata taxei prevazuta de lege.

(4) Cand conditiile prevazute la parag. (1) si (2) nu sunt indeplinite, O.S.I.M. acorda solicitantului cererii de inregistrare a licentei un termen de de 3 luni pentru remedierea lipsurilor. In cazul in care lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. decide respingerea cererii.

(5)Licenta marcii este inscrisa in Registrul National al Marcilor sub mentiunea “licenta exclusiva”, daca titularul si licentiatul solicita in mod expres aceasta mentiune.

(6) Marca poate face obiectul unor masuri de executare silita si poate fi data in gaj sau face obiectul altui drept real.

(7) La cererea uneia din parti drepturile reale, cat si masurile de executare silita se inscriu in Registrul National al Marcilor si se publica in BOPI.

Regula 29 – Radierea sau modificarea inscrierii licentelor sau a unor drepturi reale
(1) Inscrierea vizata la regula 28 parag. (1) poate face obiectul unei radieri la solicitarea scrisa a uneia din persoanele interesate.

(2) Cererea de radiere a inscrierii licentelor sau a unor drepturi reale va contine urmatoarele elemente:
a)numele sau denumirea si adresa sau sediul solicitantului radierii;
b)numarul de inregistrare a marcii;
c)precizari asupra licentei ori altui drept a carei inregistrare urmeaza a fi radiata.

(3) Cererea va fi insotita de documentele dovedind ca dreptul inregistrat s-a stins sau de o declaratie din care sa rezulte ca licentiatul si titularul marcii sau dupa caz, titularul dreptului real este de acord cu radierea.

(4) Cand conditiile prevazute la parag. (2) si (3) nu sunt indeplinite, O.S.I.M. acorda solicitantului cererii de radiere un termen de 3 luni pentru remedierea lipsurilor. In cazul in care lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. decide respingerea cererii.

(5) Dispozitiile paragrafelor (1) -(4) se aplica mutatis mutandis oricarei cereri de modificare a unei inscrieri vizata la regula 28 parag. (1).

CAPITOLUL VI – Stingerea drepturilor asupra marcilor

Regula 30 – Caducitatea
Cand inregistrarea unei marci nu este reinnoita, la expirarea termenului prevazut la art. 29 alin. 5 din lege, O.S.I.M. inscrie in Registrul National al Marcilor mentiunea ca inregistrarea acestei marci a ramas fara efect de la data expirarii ultimei perioade de protectie, de 10 ani.

Regula 31 – Renuntarea
(1) Declaratia de renuntare la o marca va contine urmatoarele elemente:
a)numarul inregistrarii marcii;
b)numele sau denumirea si adresa sau sediul titularului;
c)daca un mandatar a fost desemnat, numele sau denumirea si adresa sau sediul acestuia;
d)daca renuntarea la marca vizeaza numai anumite produse si servicii, lista produselor si serviciilor pentru care se declara renuntarea.

(2) Daca o licenta a fost inscrisa, renuntarea va fi inscrisa in Registrul National al Marcilor numai dupa un termen de 3 luni de la data la care titularul marcii a prezentat la O.S.I.M. un document din care sa rezulte ca titularul a informat licentiatul despre intentia sa de renuntare la marca. Daca, inainte de expirarea acestui termen, titularul prezinta la O.S.I.M. dovezi privind acordul licentiatului, renuntarea va fi deindata inregistrata.

(3) Declaratia titularului de renuntare la o marca ce face obiectul unui drept real va fi insotita de un document care sa dovedeasca acordul beneficarului dreptului real inscris in Registrul National al Marcilor cu privire la renuntarea la marca.

(4) In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile prevazute la paragrafele (1)-(3), O.S.I.M. acorda persoanei care solicita inscrierea renuntarii la marca un termen de 3 luni pentru acoperirea acestor lipsuri. Daca lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. decide respingerea inscrierii renuntarii in Registrul National al Marcilor.

(5) Renuntarea la marca produce efecte numai de la data inscrierii in Registrul National al Marcilor. Renuntarea se publica in B.O.P.I.

Regula 32 – Cererea de decadere si cererea in anulare
(1) O cerere de decadere a titularului din drepturile conferite de marca sau o cerere in anulare a inregistrarii unei marci poate fi formulata de orice persoana interesata, pentru motivele prevazute la art. 45 si 48 din lege, la Tribunalul Bucuresti – Sectia civila.

(2) Cererea de decadere sau in anulare va contine cel putin urmatoarele:
a)datele de identificare ale solicitantului cererii de decadere sau in anulare;
b)indicatii privind marca inregistrata ce face obiectul cererii de decadere sau in anulare;
c)cauzele de decadere sau nulitate;
d)motive in sustinerea cererii formulate.

(3) In cazul in care cererea in anulare este intemeiata pe dispozitiile art. 48 alin.1 lit.b), se vor depune precizari asupra dreptului pe care este fondata aceasta cerere si dupa caz, documentele in dovedirea faptului ca persoana care solicita anularea inregistrarii unei marci este abilitata sa invoce dreptul anterior.

(4) In cazul in care cererea in anulare este intemeiata pe unul din motivele prevazute la art. 48 alin.1 lit.d) sau e) din lege, se vor depune precizari privind dreptul pe care este fondata cererea in anulare si dupa caz, documente in dovedirea faptului ca persoana care solicita anularea inregistrarii unei marci este titularul dreptului pe care-l invoca.

(5) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care, dupa caz, titularul a fost decazut din drepturile conferite de marca sau prin care inregistrarea marcii a fost anulata se va comunica la O.S.I.M. de catre persoana interesata. O.S.I.M. va publica hotararea in BOPI si va face mentiune despre aceasta in Registrul National al Marcilor.

CAPITOLUL VII – Marci colective si marci de certificare

Regula 33 – Protectia marcilor colective.
(1) Cererea de inregistrare a unei marci colective prezentata conform cerintelor prevazute la regula 9 va fi insotita de un regulament de folosire a marcii.

(2) Regulamentul de folosire trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
a)numele si sediul asociatiei;
b)obiectul de activitate si modul de reprezentare al asociatiei;
c)conditiile de afiliere;
d)indicatii privind persoanele autorizate sa utilizeze marca colectiva;
e)conditiile de utilizare a marcii colective;
f)motivele pentru care utilizarea marcii colective poate fi interzisa de catre titular unui membru al asociatiei, precum si alte sanctiuni ce pot fi aplicate in caz de nerespectare a regulamentului;
g)indicatii privind acordul tuturor membrilor asociatiei, in situatia in care titularul marcii colective transmite drepturile cu privire la aceasta marca.

(3) Daca depozitul unei marci nu indeplineste una din conditiile prevazute la regula 9 sau daca regulamentul de folosire a marcii nu contine toate elementele prevazute la parag. (2) O.S.I.M. poate acorda solicitantului un termen de maximum 3 luni pentru completarea lipsurilor. In cazul in care lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, O.S.I.M. va decide respingerea cererii sau dupa caz, nerecunoasterea prioritatii invocate.

(4) Dispozitiile art. 43 din lege se aplica prin analogie oricarei persoane abilitata, prin regulamentul de folosire a marcii, sa utilizeze marca.

(5) Titularul unei marci colective poate cere in justitie, in numele persoanelor abilitate sa utilizeze marca, repararea prejudiciului suferit de acestea, urmare folosirii neautorizata a marcii de catre terti.

Regula 34 – Protectia marcilor de certificare.
(1) Cererea de inregistrare a unei marci de certificare intocmita conform cerintelor prevazute la regula 9, va fi insotita de:
a)un regulament de folosire a marcii;
b)autorizatia sau alt document din care sa rezulte exercitarea legala a unor activitati de certificare si control al calitatii produselor si serviciilor.

(2) Daca solicitantul este o persoana juridica straina acesta va prezenta in locul documentelor prevazute la parag. (1) lit.b), dovada inregistrarii sau depunerii spre inregistrare a marcii de certificare in tara de origine.

(3) Regulamentul de folosire a marcii va stabili caracteristicile comune ale produselor sau serviciilor pe care aceasta marca le garanteaza, conditiile privind acordarea dreptului de utilizare a marcii, conditiile de utilizare, sanctiunile aplicate in cazul utilizarii abuzive sau necorespunzatoare, precum si conditiile de incetare a utilizarii marcii in alte cazuri decat sanctiunile.

(4) Autorizarea data de titular pentru folosirea marcii de certificare se va face cu plata, de catre persoana ce a primit aceasta autorizare, a unei remuneratii adecvate ce va fi stabilita prin regulamentul de folosire a marcii.

(5) Titularul unei marci de certificare, poate cere in justitie, in numele persoanelor abilitate sa utilizeze marca, repararea prejudiciului suferit de acesta, urmare unei folosiri neautorizata a marcii de catre terti.

(6) Folosirea marcii de certificare este interzisa pentru produsele sau serviciile titularului marcii sau apartinand unei intreprinderi a carei activitate este strans legata, in plan economic de cea a titularului.

(7) Marca de certificare nu poate face obiectul unei cesiuni, unui gaj ori unei alte garantii reale si nici nu poate face obiectul unei executari silite. Totusi, in cazul dizolvarii persoanei juridice titulara a marcii de certificare aceasta poate fi transmisa altei persoane juridice, in conditiile stabilite prin Hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL VIII – Inregistrarea internationala a marcilor

Regula 35 – Depunerea cererii de inregistrare internationala a unei marci
(1) Cererea de inregistrare internationala a unei marci, intocmita, dupa caz, conform art. 3 din Aranjamentul de la Madrid sau conform art. 3 din Protocolul referitor la Aranjament, se depune la Biroul International al OMPI, prin intermediul O.S.I.M. Cererea va fi semnata de O.S.I.M., ca oficiu de origine.

(2) Taxele internationale datorate, dupa caz, in virtutea art. 8.2 din Aranjamentul de la Madrid sau art. 8.2 din Protocolul referitor la Aranjament, se platesc de solicitant direct la Biroul International al OMPI.

Regula 36 – Efectele inregistrarii internationale, in Romania
(1) Marcile care fac obiectul unei inregistrari internationale si a caror protectie este solicitata in Romania sunt supuse examinarii de fond in privinta motivelor de refuz prevazute la art. 5 si 6 din lege.

(2) Inregistrarea internationala, la OMPI, a unei marci a carei protectie se extinde si pe teritoriul Romaniei, dupa caz, conform art. 3 tert din Aranjamentul de la Madrid sau conform art. 3 tert din Protocolul referitor la Aranjament, produce aceleasi efecte ca si cum marca ar fi fost depusa direct la O.S.I.M.

(3) Inregistrarea internationala a unei marci a carei protectie isi produce efectele pe teritoriul Romaniei este inscrisa in Registrul National al Marcilor.

CAPITOLUL IX – Indicatii geografice

Regula 37 – Protectia indicatiilor geografice
(1) O indicatie geografica va fi protejata, potrivit art. 67 din lege, numai daca exista o legatura stransa intre produsele la care se refera indicatia geografica si locul de origine al acestora in ceea ce priveste calitatea, reputatia ori alte caracteristici ale produselor. O indicatie geografica nu poate fi protejata pentru simplul fapt ca produsul la care se refera indicatia geografica este originar dintr-o anumita regiune.

(2) In cazul indicatiilor geografice omonime pentru vinuri, fiecare indicatie va fi insotita de mentiunea denumirii asociatiei de producatori a vinurilor respective. Protectia va fi acordata fiecarei indicatii geografice cu conditia ca indicatia geografica in cauza sa fie folosita in mod traditional si constant pentru a descrie si prezenta un vin produs in zona geografica la care se refera.

(3) In sensul art. 70 lit. b) din lege este generic si nu poate fi protejat ca indicatie geografica numele unui produs care, desi se refera la locul sau regiunea in care acesta a fost initial fabricat, produs sau comercializat, a devenit nume comun pentru un anumit tip de produse.

(4) O indicatie geografica inregistrata nu va putea fi considerata ca a devenit generica si nici nu va cadea in domeniul public.

Regula 38 – Cererea de inregistrare a unei indicatii geografice
(1) Cererea de inregistrare a unei indicatii geografice va contine:
a)solicitarea expresa cu privire la inregistrarea unei indicatii geografice si la acordarea dreptului de utilizare a acesteia;
b)denumirea si sediul asociatiei de producatori care solicita inregistrarea indicatiilor geografice;
c)lista persoanelor autorizate sa utilizeze indicatia geografica;
d)indicatia geografica ce face obiectul cererii;
e)tipul de produse la care se refera indicatia geografica, precum si indicarea locului de fabricatie si a limitelor ariei geografice de productie;
f)numele sau demirea si adresa sau sediul mandatarului autorizat, daca asociatia de producatori si-a desemnat un mandatar.

(2) Cererea de inregistrare a indicatiei geografice va fi insotita de:
a)un caiet de sarcini continand elementele prevazute de parag. (4);
b)un certificat de conformitate a produselor cu elementele prevazute in caietul de sarcini, eliberat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
c)dovada achitarii taxei de inregistrare a indicatiei geografice;
d)procura de reprezentare a solicitantului cererii, daca este cazul.

(3) Daca solicitantul inregistrarii unei indicatii geografice este o asociatie de producatori straina, cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
a)documentul justificativ, in copie certificata pentru conformitate, al titlului de protectie obtinut in tara de origine;
b)dovada achitarii taxei de inregistrare a indicatiei geografice;
c)procura de reprezentare a solicitantului cererii.

(4) Caietul de sarcini anexat cererii de inregistrare a indicatiei geografice va contine cel putin urmatoarele elemente:
a)denumirea produsului la care se refera indicatia geografica;
b)descrierea produsului si a principalelor caracteristici ale acestuia;
c)delimitarea ariei geografice de productie;
d)elementele dovedind ca produsul este originar din aria geografica de productie;
e)descrierea metodei de obtinere a produsului;
f)elementele justificand legatura produsului cu zona sau originea geografica a acestuia;
g)referinte privind procedurile de control a calitatii produselor, precum si organul competent sa efectueze acest control.

Regula 39 – Procedura de inregistrare a unei indicatii geografice
(1) In termen de 3 luni de la depunerea la O.S.I.M., cererea de inregistrare a unei indicatii geografice este supusa examinarii conditiilor prevazute la art. 68-70 din lege si regulei 38.

(2) Daca cererea indeplineste conditiile legale O.S.I.M. decide inregistrarea indicatiei geografice si acordarea dreptului de utilizare a acesteia asociatiei de producatori solicitanta. In termen de 2 luni de la decizia luata, O.S.I.M. publica in BOPI indicatia geografica si lista persoanelor autorizate sa utilizeze indicatia geografica.

(3) O declaratie de opozitie la inregistrarea unei indicatii geografice poate fi formulata in termen de 3 luni de la publicare, pentru nerespectarea dispozitiilor art. 70 din lege sau daca o persoana are un interes legitim fondat pe un drept de proprietate industriala anterior protejat, cu care indicatia geografica ar intra in conflict;

(4) O.S.I.M. notifica o copie a declaratiei de opozitie solicitantului inregistrarii indicatiei geografice pentru ca acesta sa-si poata prezenta observatiile asupra motivelor opozitiei.

(5) Daca motivele opozitiei sunt intemeiate O.S.I.M. respinge cererea de inregistrare a indicatiei geografice si publica decizia de respingere in BOPI.

(6) In caz contrar situatiei prevazute la parag. (5) O.S.I.M. inregistreaza indicatia geografica in Registrul National al Indicatiilor Geografice, elibereaza asociatiei de producatori solicitanta certificatul de inregistrare a indicatiei geografice si de acordare a dreptului de uitilizare a acesteia si informeaza printr-o decizie motivata persoana care a formulat declaratia de opozitie despre respingerea opozitiei; O.S.I.M. va publica in BOPI si va mentiona in Registrul National al Indicatiilor Geografice si organul competent sa efectueze controlul produselor, stabilit prin caietul de sarcini al indicatiilor geografice.

Regula 40 – Modificarea caietului de sarcini
(1) Persoanele autorizate de O.S.I.M. sa utilizeze indicatia geografica inregistrata pot solicita modificarea caietului de sarcini, cand evolutia cunostiintelor stiintifice si tehnice sau revizuirea delimitarii geografice o impune.

(2) Cererea de modificare a caietului de sarcini va fi supusa procedurii prevazuta la regula 39, afara de cazul in care modificarile cerute sunt neesentiale.

(3) O.S.I.M. va inscrie in Registrul National al Indicatiilor Geografice modificarile aduse caietului de sarcini si le va publica in BOPI.

Regula 41 – Cererea de reinnoire a dreptului de utilizare a indicatiilor geografice
(1) Persoanele autorizate de O.S.I.M. sa utilizeze indicatia geografica pot inainte de expirarea fiecarei perioade de 10 ani sa solicite la O.S.I.M. reinnoirea dreptului de utilizare.

(2) Cererea de reinnoire va fi insotita de o confirmare din partea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei cu privire la mentinerea caracteristicilor produselor, precum si de dovada achitarii taxei prevazute de lege.

(3) In lipsa documentelor prevazute la parag. (2) O.S.I.M. decide respingerea cererii de reinnoire.

CAPITOLUL X – Apararea drepturilor asupra marcilor si indicatiilor geografice

Regula 42 – Apararea drepturilor asupra marcilor
(1) Deciziile privind cererea de inregistrare a unei marci, modificarea acesteia sau a inregistrarii marcii, modificarea numelui sau adresei titularului ori mandatarului, reinnoirea inregistrarii, transmiterea drepturilor asupra marcilor, radierea sau modificarea inregistrarii licentelor sau a altor drepturi, inscrierea renuntarii la o marca si orice decizii cu privire la cereri de inregistrare sau marci inregistrate, altele decat decizia prevazuta la parag. (2) se iau de catre examinatorul dosarului in cauza.

(2) In cazul in care o opozitie a fost formulata o Comisie de examinare care va functiona in componenta prevazuta la regula 19 parag. (13) va decide cu privire la inregistrarea marcii.

(3) Daca in baza unei hotarari judecatoresti inregistrarea unei marci a fost anulata sau titularul a fost decazut din drepturile conferite de marca, persoana interesata va comunica la O.S.I.M. hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila. O.S.I.M. va publica hotararea in BOPI si va radia marca din Registrul National al Marcilor.

Regula 43 – Apararea drepturilor asupra indicatiilor geografice
(1) Deciziile O.S.I.M. privind indicatiile geografice se iau de Directorul General sau de imputernicitul acestuia si pot fi atacate in justitie potrivit procedurii contenciosului administrativ.

(2) Daca o cerere in anularea inregistrarii unei indicatii geografice a fost prezentata in justitie, hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila se comunica la O.S.I.M. de persoana interesata; in situatia in care inregistrarea indicatiei geografice a fost anulata O.S.I.M. va publica hotararea si va radia indicatia geografica din Registrul National al Indicatiilor Geografice.

(3) Daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila persoanele autorizate de O.S.I.M. sa utilizeze o indicatie geografica au fost decazute din acest drept O.S.I.M. va publica hotararea in BOPI si va inscrie decaderea in Registrul National al Indicatiilor Geografice.

(4) Orice persoana care dovedeste un interes legitim poate solicita in justitie, in temeiul art. 76 alin.1 din lege, interzicerea folosirii unei indicatii geografice de catre o persoana neautorizata, chiar daca pe produs este indicata originea reala a acestuia sau mentiuni ca: gen, tip, imitatie si altele asemenea.