Regulamentul Comisiei Europenei privind marca comunitara

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 2868/95 din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitara COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitara 1, modificat de Regulamentul (CE) nr. 3288/94 2, în special art. 140, întrucât Regulamentul (CE) nr. 40/94 (denumit în continuare „regulament”) instituie un nou sistem de marci care permite obtinerea unei marci valabile pe tot teritoriul Comunitatii prin depunerea unei cereri pe lânga Biroul pentru armonizare pe piata interna (marci, desene si modele), denumit în continuare „Biroul”;întrucât regulamentul cuprinde mai ales dispozitiile necesare pentru o procedura care conduce la înregistrarea unei marci comunitare, precum si pentru administrarea marcilor comunitare, pentru recursurile împotriva deciziilor Biroului si pentru procedurile de revocare sau nulitate a unei marci comunitare; întrucât art. 140 din regulament prevede ca normele de aplicare a regulamentului sunt adoptate printr-un regulament de punere în aplicare; întrucât regulamentul de aplicare ar trebui adoptat conform procedurii prevazute în art. 141 din regulament; întrucât regulamentul de aplicare stabileste, în consecinta, normele necesare punerii în aplicare a dispozitiilor din regulamentul privind marca comunitara; întrucât aceste norme trebuie sa asigure buna desfasurare a procedurilor în fata Biroului; întrucât, în conformitate cu art. 116 alin. (1) din regulament, toate elementele cererii de marci
comunitare prevazute în art. 26 alin. (1) si toate celelalte informatii a caror publicare este prevazuta în prezentul regulament de aplicare se publica în toate limbile oficiale ale Comunitatii; întrucât, totusi, nu trebuie ca marca, numele, adresele, datele si alte informatii similare sa fie traduse si publicate în toate limbile oficiale ale Comunitatii; întrucât Biroul furnizeaza, pentru toate procedurile angajate în fata lui, formulare-tip, redactate în toate limbile oficiale ale Comunitatii; întrucât masurile prevazute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit de art. 141 din regulament, 1 JO L 11, 14.01.1994, p. 1.
2 JO L 349, 31.12.1994, p. 83. ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Normele de punere în aplicare a regulamentului sunt urmatoarele:
TITLUL 1
PROCEDURA DE CERERE
Norma 1
Continutul cererii
(1) Cererea pentru o marca comunitara trebuie sa contina:
(a) o cerere de înregistrare a unei marci ca marc a comunitara;
(b) numele, adresa si nationalitatea solicitantului, precum si statul pe teritoriul caruia are
domiciliul, sediul sau o unitate.
Persoanele fizice trebuie sa fie indicate prin nume si prenume. Persoanele juridice, precum si organismele care intra sub incidenta art. 3 din regulament sunt indicate prin denumirea oficiala, eventual prin abrevierea obisnuita; legislatia statului sub a carei incidenta intra, trebuie, de asemenea, indicata. Adresa
telegrafica, numerele de telex, de telefon si orice alte informatii necesare telecomunicatiilor pot fi indicat. Este preferabil sa se indice o singura adresa pentru fiecare solicitant; daca sunt mentionate mai multe adrese, numai adresa care figureaza pe prima pozitie este luata în considerare, cu exceptia situatiei în care solicitantul mentioneaza una dintre adresele indicate drept adresa profesionala;
(c) lista bunurilor si serviciilor pentru care este solicitata înregistrarea marcii, conform normei 2;
(d) o reprezentare a marcii, conform normei 3;
(e) daca solicitantul a desemnat un reprezentant, numele si adresa profesionala ale acestuia, conform lit. (b); daca reprezentantul are mai multe adrese profesionale sau daca solicitantul a desemnat mai multi reprezentanti având adrese profesionale diferite, cererea trebuie sa precizeze care adresa va fi cea profesionala; în lipsa acestei precizari, numai prima adresa indicata este considerata ca fiind adresa profesionala;
(f) daca este revendicata prioritatea unei cereri anterioare în temeiul art. 30 din regulament, o declaratie cu privire la aceasta, care mentioneaza data respectivei cereri si statul în care sau pentru care a fost depusa;
(g) daca este revendicata prioritatea expunerii conform art. 33 din regulament, o declaratie cu privire la aceasta care sa mentioneze numele expunerii si data primei prezentari a bunurilor si serviciilor;
(h) daca este revendicata vechimea uneia sau mai multor marci anterior într- un stat membru, inclusiv o marca înregistrata pe teritoriul Benelux sau o marca care face obiectul unei înregistrari internationale, având efect într-un stat membru (denumita în continuare „marca anterior înregistrata”, conform art. 34 din regulament), o declaratie cu privire la aceasta care sa indice statul membru sau statele membre în care sau pentru care marca
anterioara este înregistrata, data de la care respectiva înregistrare a intrat în vigoare, numele înregistrarii si produsele sau serviciile pentru care este înregistrata marca;
(i) daca este cazul, o declaratie care sa indice faptul ca cererea are ca scop înregistrarea unei
marci comunitare colective în sensul art. 64 din regulament;
(j) indicarea limbii în care a fost depusa cererea si indicarea celei de-a doua limbi, conform
art. 115 alin. (3) din regulament;
(k) semnatura solicitantului sau a reprezentantului sau.
(2) Cererea de marca comunitara colectiva poate include reglementarile sub a caror incidenta
intra.
(3) Cererea poate include o declaratie a solicitantului conform careia nu invoca dreptul exclusiv asupra unui element al marcii, lipsit de un caracter distinctiv, care trebuie sa fie specificat de solicitant.
(4) Daca exista mai multi solicitanti, cererea trebuie sa desemneze un singur solicitant sau reprezentant, în calitate de reprezentant comun.
Norma 2
Lista bunurilor si serviciilor
(1) Pentru clasificarea produselor si serviciilor, se aplica clasificarea comuna prevazuta în art. 1 din Acordul de la Nisa privind clasificarea internationala a bunurilor si serviciilor în scopurile înregistrarii marcilor din 15 iunie 1957, revazut si modificat.
(2) Lista bunurilor si serviciilor trebuie stabilita, astfel încât sa apara clar natura lor si sa nu permita clasificarea fiecarui produs si a fiecarui serviciu decât într-o singura clasa a clasificarii de la Nisa.
(3) Produsele si serviciile sunt regrupate, de preferinta, dupa modelul clasificarii de la Nisa, fiecare grupa fiind precedata de numarul clasei careia îi apartine respectiva grupa de produse si de servicii si prezentata în ordinea respectivei clasificari.
(4) Clasificarea bunurilor si serviciilor se efectueaza în scopuri exclusiv adminis trative. Produsele si serviciile nu pot, prin urmare, sa fie considerate ca asemanatoare pe motivul ca figureaza în aceeasi clasa a clasificarii de la Nisa si nu pot fi considerate ca fiind diferite pe motivul ca figureaza în clase diferite ale respectivei clasificari.
Norma 3
Reprezentarea marcii
(1) Daca solicitantul nu revendica o reprezentare grafica sau o culoare particulara, marca este reprodusa la cerere în scriere standard, de exemplu în litere, cifre si semne de punctuatie dactilografiate. Poate cuprinde minuscule si majuscule si este publicata si înregistrata de catre Birou în respectiva forma.
(2) În celelalte cazuri, altele decât cel prevazut în alin. (1), marca se reproduce pe o foaie separata, atasata cererii. Dimensiunile respectivei foi nu depasesc formatul DIN A4 (29,7 cm ´ 21 cm), suprafata utilizata pentru reproducere (formatul tip) nu depaseste 26,2 cm ´ 17 cm.
Se lasa o margine de cel putin 2,5 cm în partea stânga. Daca pozitia exacta a marcii nu este evidenta, ea este indicata prin mentiunea „sus” pe fiecare reproducere. Reproducerea marcii trebuie sa fie de o astfel de calitate, încât sa permita micsorarea sau marirea sa la formatul textelor publicate în Buletinul marcilor comunitare, de maxim 16 cm înaltime ´ 8 cm latime. Numele si adresa solicitantului sunt de asemenea mentionate pe respectiva foaie separata, care trebuie depusa în patru exemplare.
(3) În cazurile în care se aplica alin. (2), cererea trebuie sa cuprinda o mentiune cu privire la aceasta. Cererea poate cuprinde o descriere a marcii.
(4) Daca se solicita înregistrarea unei marci tridimensionale, cererea trebuie sa cuprinda o mentiune cu privire la aceasta. Reprezentarea consta într-o reproducere fotografica sau o reprezentare grafica a marcii. Reprezentarea poate cuprinde pâna la sase vederi în perspectiva ale marcii.
(5) Daca se solicita înregistrarea color, cererea trebuie sa cuprinda o mentiune cu privire la aceasta. Culorile din care se compune marca trebuie sa fie de asemenea indicate. Pentru reproducerea prevazuta în alin. (2), se utilizeaza reproducerea în culori a marcii.
(6) Presedintele Biroului poate decide, în ceea ce priveste cerintele prevazute în alin. (2), ca marca sa fie reprodusa în corpul cererii, nu pe o foaie separata, si ca numarul de exemplare ale reproducerii sa poata fi mai mic de patru.
Norma 4
Taxele pentru cerere
Taxele care trebuie platite pentru cerere sunt:
(a) taxa de baza
(b) taxa de clasa, pentru fiecare clasa mai mare de a treia clasa, careia îi apartin produsele si serviciile conform normei 2.
Norma 5
Depunerea cererii
(1) Biroul noteaza pe documentele constitutive ale cererii data primirii si numarul dosarului atribuit cererii. Biroul elibereaza imediat solicitantului o recipisa pe care figureaza cel putin numarul dosarului, o reproducere, o descriere sau orice alta metoda de identificare a marcii, natura documentelor si numarul lor, precum si data primirii cererii.
(2) Când cererea este depusa pe lânga Serviciul central al proprietatii industriale dintr-un stat membru sau pe lânga Biroul marcilor din Benelux conform art. 25 din regulament, respectivele autoritati numeroteaza toate foile cererii cu cifre arabe. Autoritatile în cauza indica pe documente, înainte de transmiterea cererii, data primirii si numarul de pagini.
Autoritatile elibereaza fara întârziere solicitantului o recipisa indicând, cel putin, natura si
numarul documentelor, precum si data de primire a acestora.
(3) Daca Biroul primeste o cerere prin intermediul unui Serviciu central al proprietatii industriale dintr- un stat membru sau prin Biroul marcilor din Benelux, noteaza pe cerere data primirii si numarul dosarului si elibereaza imediat solicitantului, conform alin. (1) a doua teza, o recipisa indicând data primirii de catre Birou.
Norma 6
Revendicarea prioritatii
(1) Daca în cerere se revendica prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare conform art. 30 din regulament, solicitantul dispune de un termen de trei luni de la data depunerii pentru a indica numarul de dosar atribuit cererii anterioare si pentru a prezenta o copie a acesteia. Copia trebuie sa fie autentificata conform cererii anterioare de catre autoritatea care a primit-o si trebuie sa fie însotita de o atestare eliberata de respectiva autoritate care sa indice data depunerii cererii anterioare.
(2) Daca solicitantul revendica prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare, posterior depunerii cererii, conform art. 30 din regulament, declaratia de prioritate, care indica data cererii anterioare si statul în care sau pentru care a fost depusa, trebuie sa fie prezentata în termen de doua luni de la data depunerii cererii. Indicatiile si actele justificative prevazute în alin. (1) trebuie sa fie prezentate Biroului în termen de trei luni de la primirea declaratiei de prioritate.
(3) Daca limba cererii anterioare nu este una dintre limbile Biroului, acesta invita solicitantu sa prezinte, într-un termen stabilit de Birou si nu mai mic de trei luni, o traducere a cererii anterioare în una dintre aceste limbi.
(4) Presedintele Biroului poate decide ca cerintele în materie de acte justificative care trebuie furnizate de catre solicitant sa poata fi mai putine decât cele mentionate în alin. (1), cu conditia ca Biroul sa poata dispune de informatiile cerute din alte surse.
Norma 7
Prioritatea expunerii
(1) Daca prioritatea expunerii în sensul art. 33 din regulament este revendicata în cerere, solicitantul dispune de un termen de trei luni de la data depunerii pentru a prezenta o atestare eliberata în cursul expunerii de catre autoritatea însarcinata sa asigure protectia proprietatii industriale a respectivei expuneri. Atestarea trebuie sa stabileasca faptul ca marca a fost efectiv utilizata pentru produsele si serviciile în cauza si sa mentioneze data deschiderii expunerii si data primei utilizari publice, atunci când aceasta nu coincide cu data deschiderii expunerii. Aceasta trebuie sa fie însotita de o descriere a utilizarii efective a marcii, atestata de
catre autoritatea mentionata anterior.
(2) Daca solicitantul revendica prioritatea expunerii posterior depunerii cererii, declaratia de prioritate, care indica numele expunerii si data primei prezentari a bunurilor sau serviciilor, trebuie sa fie prezentata în termen de doua luni de la data depunerii. Indicatiile si actele justificative solicitate în temeiul alin. (1) trebuie înaintate Biroului în termen de trei luni de la primirea declaratiei de prioritate.

Norma 8
Solicitarea vechimii unei marci nationale
(1) Când vechimea uneia sau mai multor marci anterior înregistrate este solicitata în cerere conform art. 34 din regulament, solicitantul dispune de un termen de trei luni pentru a prezenta o copie a înregistrarii corespunzatoare. Respectiva copie trebuie atestata conform înregistrarii corespunzatoare de catre autoritatea competenta.
(2) Daca solicitantul doreste sa solicite vechimea uneia sau mai multor marci anterior înregistrate conform art. 34 din regulament, posterior depunerii cererii, declaratia de vechime, care indica statul membru sau statele membre în care sau pentru care a fost înregistrata cererea, data la care a intrat în vigoare înregistrarea corespunzatoare, numarul înregistrarii corespunzatoare si produsele si serviciile pentru care marca a fost înregistrata, trebuie sa fie prezentata în termen de doua luni de la data depunerii. Actele justificative solicitate în temeiul alin. (1) sunt prezentate Biroului în termen de trei luni de la primirea declaratiei de vechime.
(3) Biroul informeaza Biroul marcilor din Benelux sau Serviciul central al proprietatii industriale din statul membru interesat cu privire la solicitarea de vechime.
(4) Presedintele Biroului poate decide ca cerintele în materie de acte justificative care trebuie furnizate de catre solicitant sa poata fi mai putine decât cele prevazute în alin. (1), cu conditia ca Biroul sa poata dispune de informatiile cerute din alte surse.

Norma 9
Examinarea cerintelor de stabilire a datei depunerii si a conditiilor de forma a depunerii
(1) Daca cererea nu satisface conditiile cerute pentru a- i fi acordata o data de depunere din urmatoarele motive:
(a) pentru ca nu cuprinde:
(i) cererea de înregistrare a unei ma rci comunitare;
(ii) informatiile care permit identificarea solicitantului;
(iii) o lista a bunurilor si serviciilor pentru care este solicitata înregistrarea marcii;
(iv) o reprezentare a marcii sau
(b) pentru ca taxa de baza pentru depunerea cererii nu a fost platita Biroului în termen de o luna de la depunerea cererii pe lânga Birou sau, daca cererea a fost depusa pe lânga Serviciul central al proprietatii industriale dintr-un stat membru sau pe lânga Biroul marcilor din Benelux, Biroul informeaza solicitantul ca nu poate fi acordata o data de depunere ca urmare a acestor nereguli.
(2) Daca au fost remediate neregulile prevazute în alin. (1) în termen de doua luni de la primirea notificarii, data depunerii este determinata de data la care au fost remediate toate neregulile. Daca acestea nu au fost remediate în respectivul termen, cererea nu este tratata ca o cerere de marca comunitara. Orice taxa achitata se ramburseaza.
(3) Daca, chiar daca a fost acordata o data de depunere, examinarea arata ca:
(a) nu sunt îndeplinite conditiile prevazute în normele 1, 2 si 3 sau alte conditii de forma a depunerii prevazute în regulament sau în respectivele norme;
(b) taxele de clasa prevazute la lit. (b) din norma 4 coroborat cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2869/95 3 (denumit în continuare „regulamentul privind taxele”) nu au fost platite în întregime Biroului;
(c) în cazul în care a fost solicitata o prioritate conform normelor 6 si 7, fie în cerere, fie în termenul de doua luni de la depunere, celelalte cerinte prevazute în respectivele norme nu
mai sunt respectate sau
(d) în cazul în care a fost solicitata vechimea conform normei 8, fie în cerere, fie în termenul de doua luni de la depunere, celelalte cerinte prevazute în norma 8 nu mai sunt respectate, Biroul invita solicitantul sa remedieze neregulile constatate în termenul acordat.
(4) Daca nu au fost remediate neregulile mentionate în alin. (3) lit. (a) în termenul indicat, Biroul respinge cererea.
(5) Daca taxele de clasa neachitate nu sunt platite înainte de expirarea termenului indicat, cererea este considerata retrasa, numai daca nu rezulta în mod evident care sunt clasele pe care este destinata sa le acopere suma platita. În lipsa altor criterii care sa permita determinarea claselor pe care suma platita era destinata sa le acopere, Biroul ia în considerare clasele în ordinea clasificarilor. Cererea este considerata retrasa în ceea ce priveste clasele pentru care taxele de clasa nu au fost platite sau nu au fost platite în întregime.
(6) Daca neregulile prevazute în alin. (3) privesc revendicarea prioritatii, solicitantul este decazut din dreptul de prioritate pentru cerere.
(7) Daca neregulile prevazute în alin. (3) se refera la solicitarea vechimii, dreptul de revendicare nu mai poate fi invocat pentru cerere.
(8) Daca neregulile prevazute în alin. (3) nu se refera decât la anumite produse si servicii, Biroul nu respinge cererea sau nu refuza dreptul de prioritate sau dreptul de vechime decât pentru produsele si serviciile în cauza.

Norma 10
Examinarea conditiilor privind calitatea de titular
Daca, în conformitate cu art. 5 din regulament, solicitantul nu poate fi titularul unei marci comunitare, Biroul îl informeaza si îi acorda un termen pentru a-si retrage cererea sau pentru a-si prezenta observatiile. Daca solicitantul nu reuseste sa se încadreze în conditiile cerute pentru înregistrare, Biroul îi respinge cererea.

Norma 11
Examinarea privind motivele absolute de refuz
(1) Daca marca comunitara nu poate fi înregistrata în temeiul art. 7 din regulament pentru toate sau pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care este solicitata, Biroul comunica solicitantului motivele refuzului, precizând un termen pentru retragerea sau modificarea cererii sau pentru prezentarea observatiilor.
(2) Daca, în conformitate cu art. 38 alin. (2) din regulament, înregistrarea marcii comunitare face subiectul declaratiei solicitantului ca nu va invoca dreptul exclusiv asupra elementelor marcii fara un caracter distinctiv, Biroul informeaza solicitantul, precizând motivele si invitându- l sa înainteze o declaratie în acest sens într-un termen stabilit.
(3) Daca, în termenul care îi este acordat, solicitantul nu reuseste sa se încadreze în conditiile cerute pentru înregistrare sau nu îndeplineste conditia prevazuta în alin. (2), Biroul respinge cererea în întregime sau partial.

Norma 12
Publicarea cererii
Publicarea cererii cuprinde urmatoarele informatii:
(a) numele si adresa solicitantului;
(b) daca este cazul, numele si adresa profesionala a reprezentantului desemnat de catre solicitant, chiar daca nu este vorba despre un reprezentant în sensul art. 88 alin. (3) prima teza din regulament; daca au fost desemnati mai multi reprezentanti si daca adresa lor profesionala este aceeasi, sunt publicate numai numele si adresa profesionala ale primului reprezentant mentionat, urmate de cuvintele „si altii”; daca au fost desemnati mai multi reprezentanti si adresele lor profesionale sunt diferite, se publica numai adresa profesionala aleasa în temeiul alin. (1) lit. (e) din norma 1; în cazul desemnarii unei asociatii de reprezentanti conform alin. (9) din norma 76, se publica numai numele si adresa profesionala a asociatiei;
(c) reproducerea marcii, însotita de indicatiile si descrierile prevazute în norma 3; în cazul cererii de înregistrare color, mentiunea „color” si indicatia culorii sau a culorilor din care se compune marca trebuie sa figureze în publicatie;
(d) lista bunurilor si serviciilor regrupate pe clase conform clasificarii de la Nisa, fiecare grup fiind precedat de numarul de clasa din clasificarea mentionata careia îi apartine grupul de produse si servicii si prezentat în ordinea respectivei clasificari;
(e) data depunerii si numarul dosarului;
(f) daca este cazul, indicatii privind prioritatea solicitata conform art. 30 din regulament;
(g) daca este cazul, indicatii privind solicitarea prioritatii de expunere conform art. 33 din regulament;
(h) daca este cazul, indicatii privind solicitarea vechimii conform art. 34 din regulament;
(i) daca este cazul, indicarea faptului ca marca a obtinut un caracter distinctiv ca urmare a utilizarii sale conform art. 7 alin. (3) din regulament;
(j) daca este cazul, indicarea faptului ca cererea este depusa pentru o marca comunitara colectiva;
(k) daca este cazul, declaratia prin care solicitantul renunta la orice drept exclusiv asupra unui element al marcii, conform alin. (3) din norma 1 sau alin. (2) din norma 11;
(l) limba în care a fost depusa cererea si a doua limba indicata de solicitant conform art. 115 alin. (3) din regulament.

Norma 13
Modificarea cererii
(1) O cerere de modificare a cererii conform art. 44 din regulament cuprinde urmatoarele informatii:
(a) numarul de dosar atribuit cererii;
(b) numele si adresa solicitantului, conform alin. (1) lit. (b) din norma 1;
(c) daca solicitantul a desemnat un reprezentant, numele si adresa profesionala ale acestuia, conform alin. (1) lit. (e) din norma 1;
(d) indicarea elementului de modificat sau de rectificat în cerere si a elementului care trebuie sa figureze dupa modificare sau rectificare;
(e) daca modificarea se refera la reprezentarea marcii, o reprezentare a marcii modificate, conform normei 3.
(2) Daca cererea de modificare necesita plata unei taxe, cererea nu este considerata ca fiind depusa decât dupa PLATA taxei. Daca aceasta nu este platita sau nu este platita integral, Biroul informeaza solicitantul cu privire la aceasta.
(3) Daca conditiile care reglementeaza cererea de modificare nu sunt îndeplinite, Biroul informeaza solicitantul cu privire la neregulile constatate. Daca neregulile respective nu au fost remediate în termenul fixat de Birou, acesta respinge solicitarea de modificare a cererii.
(4) Daca modificarea este publicata conform art. 44 alin. (2) din regulament, normele 15 si 22 se aplica mutatis mutandis.
(5) Solicitantul poate sa prezinte numai o singura cerere, atât timp cât solicita modificarea aceluiasi element în doua sau mai multe cereri pe care le-a depus. Daca cererea de modificare necesita plata unei taxe, aceasta trebuie platita pentru fiecare dintre solicitarile de modificare.
(6) Alin. (1) – (5) se aplica mutatis mutandis cererii de modificare a numelui sau a adresei profesionale a unui reprezentant desemnat de catre solicitant. Astfel de cereri nu necesita plata unei taxe.

Norma 14
Rectificarea erorilor si a greselilor din publicatii
(1) Daca o cerere publicata cuprinde o eroare sau o greseala imputabila Biroului, acesta rectifica eroarea sau greseala din proprie initiativa sau la cererea solicitantului.
(2) Daca solicitantul prezinta o cerere conform alin. (1), norma 13 se aplica mutatis mutandis. Cererea nu necesita plata unei taxe.
(3) Rectificarile efectuate în conformitate cu prezenta norma se publica.
(4) Art. 42 alin. (2) din regulament si normele 15 – 22 se aplica mutatis mutandis daca rectificarea se refera la lista de produse sau servicii sau la reprezentarea marcii.

TITLUL II
PROCEDURA DE CONTESTATIE SI DOVADA DE UTILIZARE

Norma 15
Continutul actului de contestatie
(1) O contestatie poate fi fondata pe motivul ca exista una sau mai multe marci anterioare în sensul art. 8 alin. (2) din regulament (numite în continuare „marci anterioare”) sau unul sau mai multe drepturi anterioare în sensul articolului 8 alin. (4) din regulament (numite în continuare „drepturi anterioare”).
(2) Actul de contestatie trebuie sa cuprinda:
(a) în ceea ce priveste cererea împotriva careia s-a format contestatia:
(i) numarul de dosar al cererii împotriva careia s-a format contestatia;
(ii) indicarea bunurilor si serviciilor a caror lista figureaza în cererea de marca comunitara, împotriva carora s-a format contestatia;
(iii) numele solicitantului de marca comunitara;
(b) în ceea ce priveste marca anterioara sau dreptul anterior pe care se fondeaza contestatia:
(i) daca contestatia se fondeaza pe existenta unei marci anterioare, o declaratie cu privire la aceasta, precum si mentiunea ca marca anterioara este o marca comunitara sau mentionarea statului membru sau a statelor membre, inclusiv, daca este cazul, Benelux, pe teritoriul carora a fost înregistrata sau solicitata marca anterioara ori daca marca anterioara este o marca international înregistrata, mentionarea statului membru sau a statelor membre, inclusiv, daca este cazul, Benelux, în care s-a extins protectia respectivei marci anterioare;
(ii) daca este cazul, numarul de dosar sau numarul de înregistrare, precum si data depunerii, inclusiv data de prioritate a marcii anterioare;
(iii) daca contestatia este fondata pe motivul ca exista o marca anterioara foarte cunoscuta în sensul art. 8 alin. (2) lit.(c) din regulament, o mentiune în acest sens si numele statului membru sau al statelor membre în care respectiva marca anterioara este foarte cunoscuta;
(iv) daca contestatia este fondata pe motivul ca exista o marca anterioara de renume conform art. 8 alin. (5) din regulament, o mentiune în acest sens si indicarea locului unde este înregistrata respectiva marca anterioara sau unde a fost solicitata, conform pct. (i);
(v) daca contestatia este fo ndata pe motivul ca exista un drept anterior, o mentiune în acest sens si numele statului membru sau al statelor membre în care exista respectivul drept;
(vi) o reprezentare si, daca este cazul, o descriere a marcii anterioare sau a dreptului anterior;
(vii) produsele si serviciile pentru care a fost înregistrata sau solicitata marca anterioara sau pentru care marca anterioara este cunoscuta conform art. 8 alin. (2) lit. (c) din regulament ori are un renume conform art. 8 alin. (5) din regulament; atunci când indica toate produsele si serviciile pentru care este protejata marca anterioara, contestatarul indica si produsele si serviciile pe care se fondeaza contestatia;
(c) în ceea ce priveste contestatarul:
(i) când contestatia este depusa de catre titularul marcii anterioare sau al dreptului anterior, numele si adresa, conform art. 1 alin. (1) lit. (b) din norma 1 si mentiunea calitatii sale de titular al respectivei marci sau al respectivului drept;
(ii) când contestatia este depusa de catre un licentiat, numele si adresa acestuia conform alin. (1) lit. (b) din norma 1, precum si mentiunea ca a fost abilitat sa depuna contestatia;
(iii) când contestatia este depusa de catre succesorul desemnat al titularului înregistrat al unei marci comunitare care nu a fost înca înregistrat ca nou titular, o mentiune în acest sens, precum si numele si adresa contestatarului conform alin. (1) lit. (b) din norma 1 si data primirii cererii de înregistrare a noului titular de catre Birou sau, în lipsa, data la care a fost trimisa Biroului;
(iv) când contestatia este depusa de catre o persoana care nu este titularul unui drept anterior, pe motivul ca exista un drept anterior, numele si adresa respectivei persoane conform alin. (1) lit. (b) din norma 1, precum si mentiunea ca aceasta este îndreptatita de dreptul national corespunzator sa exercite respectivul drept;
(v) daca contestatarul a desemnat un reprezentant, numele si adresa profesionala ale acestuia conform alin. (1) lit. (e) din norma 1;
(d) o descriere precisa a motivelor pe care s-a fondat contestatia. Formatat: Marcatori si numerotare
(3) Alin. (1) si (2) se aplica mutatis mutandis oricarei contestatii formate în conformitate cu art. 8 alin.(3) din regulament.

Norma 16
Fapte, dovezi si observatii prezentate în sprijinul contestatiei
(1) Orice act de contestatie poate cuprinde informatii deta liate privind faptele, dovezile si observatiile prezentate în sprijinul contestatiei, însotite de acte justificative.
(2) Daca contestatia este fondata pe existenta unei marci anterioare care nu este o marca comunitara, actul de contestatie trebuie însotit, de preferinta, de dovada înregistrarii sau a depunerii respectivei marci anterioare, cum ar fi certificatul de înregistrare. Daca contestatia este fondata pe existenta unei marci foarte cunoscute conform art. 8 alin. (2) lit. (c) din regulament sau a unei marci de renume în conformitate cu art. 8 alin. (5) din regulament, actul de contestatie trebuie însotit, de preferinta, de dovada notorietatii sau renumelui marcii. Daca contestatia este fondata pe existenta unui drept anterior, actul de contestatie trebuie însotit, de preferinta, de dovada achizitiei si domeniului de protectiei ale respectivului drept.
(3) Informatiile detaliate privind faptele, dovezile si observatiile, precum si actele justificative prevazute în alin. 1 si dovezile prevazute în alin. (2) pot fi prezentate, daca nu au fost prezentate în acelasi timp cu actul de contestatie sau ca urmare a acestuia, într-un termen ulterior deschiderii procedurii de contestatie pe care Biroul îl stabileste conform alin. (2) din norma 20.

Norma 17
Utilizarea limbilor în procedura de contestatie
(1) Daca actul de contestatie nu a fost depus în limba cererii de înregistrare a marcii comunitare, atunci când aceasta din urma este una dintre limbile Biroului, nici în a doua limba indicata la depunerea cererii, contesta tarul depune, în termen de o luna de la expirarea amânarii contestatiei, o traducere a actului de contestatie în una din aceste limbi.
(2) Daca dovezile si actele justificative care trebuie furnizate în sprijinul contestatiei conform alin. (1) si (2) din norma 16 nu sunt prezentate în limba procedurii de contestatie, contestatarul trebuie sa furnizeze o traducere în aceasta limba în termen de o luna de la expirarea amânarii contestatiei sau, daca este cazul, în termenul stabilit de Birou în conformitate cu alin. (3) din norma 16.
(3) Daca contestatarul sau solicitantul informeaza Biroul, înainte de data la care procedura de contestatie este considerata deschisa, conform alin. (1) din norma 19, ca solicitantul si contestatarul au convenit sa utilizeze o alta limba pentru procedura de contestatie conform art. 115 alin. (7) din regulament, contestatarul trebuie, atunci când actul de contestatie nu a fost depus în limba convenita, sa furnizeze o traducere în aceasta limba în termen de o luna de la data mentionata anterior.

Norma 18
Respingerea actului de contestatie ca fiind inadmisibil
(1) Daca Biroul constata ca actul de contestatie nu îndeplineste conditiile prevazute în art. 42 din regulament sau ca actul de contestatie nu indica în mod evident cererea împotriva care ia sa format contestatia ori marca anterioara sau dreptul anterior pe baza caruia s-a format contestatia, Biroul respinge contestatia ca fiind inadmisibila numai daca nu au fost remediate neregulile mentionate înaintea termenului de contestatie. Daca taxa de contestatie nu a fost platita înaintea expirarii termenului de contestatie, actul de contestatie este considerat ca nefiind depus. Daca taxa de contestatie a fost platita dupa expirarea termenului de contestatie,
aceasta se ramburseaza contestatarului.
(2) Daca Biroul constata ca actul de contestatie nu satisface alte dispozitii din regulament sau din prezentele norme, informeaza contestatarul, invitându- l sa remedieze neregulile constatate în termen de doua luni. Daca neregulile nu sunt remediate în terme nul acordat, Biroul respinge contestatia ca fiind inadmisibila.
(3) Orice decizie de respingere a contestatiei luata în temeiul alin. (1) si (2) este comunicata
solicitantului.

Norma 19
Data de deschidere a procedurii de contestatie
(1) Daca Biroul nu respinge contestatia în conformitate cu norma 18, comunica solicitantului contestatia si îl invita sa depuna observatiile sale într-un termen acordat. Biroul atentioneaza solicitantul asupra faptului ca procedura de contestatie este considerata deschisa la doua luni dupa primirea comunicarii, numai daca solicitantul nu informeaza Biroul, înainte de expirarea termenului, ca îsi retrage cererea sau o limiteaza la produsele si serviciile care nu sunt prevazute în contestatie.
(2) Biroul poate, conform normei 71, sa amâne termenul prevazut în alin. (1) a doua teza atunci când o astfel de solicitare este facuta împreuna de catre contestatar si solicitant.
(3) Daca cererea este retrasa sau limitata în termenul prevazut în alin. (1) a doua teza sau în termenul amânat conform alin. (2), Biroul informeaza contestatarul si îi ramburseaza taxa de contestatie.

Norma 20
Examinarea contestatiei
(1) Daca cererea nu este retrasa sau limitata conform normei 19, solicitantul îsi prezinta observatiile în termenul stabilit de catre Birou în notificarea pe care acesta o adreseaza în temeiul alin. (1) prima teza din norma 19.
(2) Când actul de contestatie nu cuprinde informatii detaliate privind faptele, dovezile si observatiile mentionate în alin. (1) si (2) din norma 16, Biroul invita contestatarul sa i le furnizeze într-un termen stabilit. Orice element furnizat de catre contestatar este comunicat solicitantului care dispune de posibilitatea de a raspunde într-un termen acordat de Birou.
(3) Daca solicitantul nu prezinta nici o observatie, Biroul poate hotarî asupra unei contestatii pe baza dovezilor de care dispune.
(4) Biroul prezinta contestatarului observatiile solicitantului si îl invita, daca considera necesar, sa prezinte un raspuns în termenul pe care Biroul îl stabileste.
(5) Daca solicitantul limiteaza lista bunurilor si serviciilor conform art. 44 alin. (1) din regulament, Biroul informeaza contestatarul si îl invita sa declare, în termenul pe care l -a stabilit, daca îsi mentine contestatia si, daca raspunsul este afirmativ, sa precizeze printre produsele si serviciile ramase pe acelea care sunt prevazute de contestatie.
(6) Biroul poate sa suspende orice procedura de contestatie daca contestatia se bazeaza pe o cerere de înregistrare prevazuta în art. 8 alin (2) lit. (b) din regulament, pâna când este luata o decizie definitiva în cadrul respectivei proceduri sau daca alte circumstante justifica o astfel de suspendare.

Norma 21
Contestatii multiple
(1) Biroul poate uni procedurile atunci când s-au formulat mai multe contestatii împotriva aceleiasi cereri de marca comunitara. Biroul poate decide, prin urmare, sa separe din nou
procedurile.
(2) Daca rezulta dintr-un examen preliminar al uneia sau mai multor contestatii ca este posibil ca marca comunitara solicitata sa nu poata fi înregistrata pentru toate sau o parte dintre produsele sau serviciile pentru care este ceruta înregistrarea, Biroul poate suspenda alte proceduri de contestatie. Biroul informeaza ceilalti contestatari cu privire la toate deciziile relevante luate în cadrul procedurilor care au fost urmate.
(3) Când o decizie de respingere a unei cereri este definitiva, procedurile de contestatie acaror examinare a fost suspendata conform alin. (2) sunt considerate ca fiind încheiate si contestatarii în cauza sunt informati. Încheierea procedurilor constituie un caz de neurmarire în sensul art. 81 alin. (4) din regulament.
(4) Biroul ramburseaza 50% din taxele de contestatie platite de catre fiecare dintre contestatari a caror contestatie este considerata ca fiind încheiata conform alin. (1), (2) si (3).

Norma 22
Dovada utilizarii
(1) Daca contestatarul trebuie, în temeiul art. 43 alin. (2) sau (3) din regulament, sa faca dovada utilizarii marcii sau a existentei de motive juste pentru neutilizarea ei, Biroul îl invita sa prezinte respectiva dovada într-un te rmen stabilit. Daca contestatarul nu prezinta respectiva dovada în termenul stabilit, Biroul poate respinge contestatia.
(2) Indicatiile si dovezile care trebuie prezentate pentru a dovedi utilizarea marcii cuprind indicatii privind locul, durata, importanta si natura utilizarii marcii anterioare pentru produsele si serviciile pentru care este înregistrata si pe care se fondeaza contestatia, precum si dovezi care sa sustina respectivele indicatii, conform alin. (3).
(3) Aceste dovezi se limiteaza, de preferinta, la prezentarea de acte justificative precum ambalaje, etichete, liste de preturi, cataloage, facturi, fotografii, anunturi în ziare, precum si declaratii scrise prevazute în art. 76 alin. (1) lit. (f) din regulament.
(4) Daca dovezile prezentate conform alin. (1), (2) si (3) nu sunt redactate în limba procedurii de contestatie, Biroul poate sa invite contestatarul sa furnizeze, în termenul acordat, o traducere în aceasta limba.

TITLUL III

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE
Norma 23
Înregistrarea marcii
(1) Taxa de înregistrare prevazuta în art. 45 din regulament cuprinde:
(a) o taxa de baza
(b) o taxa de clasa pentru fiecare clasa mai mare decât a treia clasa, daca lista bunurilor si serviciilor pentru care marca trebuie înregistrata include un numar de clase mai mare decât
trei.
(2) Daca nu s-a format nici o contestatie sau daca, în caz de contestatie, procedura este încheiata prin retragerea sau respingerea contestatiei sau prin orice alt mijloc, Biroul invita solicitantul sa plateasca taxa de înregistrare în termen de doua luni de notificare.
(3) Daca taxa de înregistrare nu a fost platita în termenul stabilit, aceasta mai poate fi în mod valabil platita în termen de doua luni de la notificarea care semnaleaza depasirea termenului prevazut, cu conditia ca taxa suplimentara prevazuta de regulamentul privind taxele sa fie platita în acest nou termen.
(4) Dupa încasarea taxei de înregistrare, marca solicitata este înscrisa în registrul marcilor comunitare cu mentiunile si informatiile prevazute în alin. (2) din norma 84.
(5) Înregistrarea se publica în Buletinul marcilor comunitare.
(6) Taxa de înregistrare se ramburseaza daca marca solicitata nu a fost înregistrata.

Norma 24
Certificatul de înregistrare
(1) Biroul elibereaza titularului marcii comunitare un certificat de înregistrare care reproduce mentiunile si informatiile înscrise în registru si prevazute în alin. (2) din norma 84, precum si o declaratie care atesta ca respectivele mentiuni si informatii au fost înscrise în registrul marcilor comunitare.
(2) Titularul unei marci comunitare poate solicita eliberarea unor copii neautentificate sau autentificate ale certificatului de înregistrare contra unei taxe.

Norma 25
Modificarea înregistrarii
(1) O cerere de modificare a înregistrarii conform art. 48 alin. (2) din regulament cuprinde urmatoarele informatii:
(a) numarul de înregistrare;
(b) numele si adresa titularului marcii, conform alin. (1) lit. (b) din norma 1;
(c) daca titularul a desemnat un reprezentant, numele si adresa profesionala ale acestuia, conform alin. (1) lit. (e) din norma 1;
(d) indicarea elementului în reprezentarea marcii care trebuie modificat si versiunea modificata a respectivului element;
(e) o reprezentare a marcii modificate, conform normei 3.
(2) Cererea nu este considerata depusa decât dupa platirea taxei corespunzatoare. Daca aceasta nu este platita sau platita integral, Biroul informeaza solicitantul cu privire la aceasta.
(3) Daca nu sunt îndeplinite conditiile care impun modificarea înregistrarii, Biroul informeaza solicitantul cu privire la neregulile constatate. Daca respectivele nereguli nu sunt remediate în termenul acordat de Birou, acesta respinge cererea.
(4) Daca înregistrarea modificarii este contestata conform art. 48 alin. (3) din regulament, dispozitiile din regulament si din prezentele norme privind contestatia se aplica mutatis mutandis.
(5) Se poate înainta o singura cerere de modificare a unui acelasi element în doua sau mai multe înregistrari în numele titularului. Taxa corespunzatoare se plateste pentru fiecare înregistrare care trebuie modificata.

Norma 26
Modificarea numelui sau a adresei titularului marcii comunitare sau ale reprezentantului sau înregistrat
(1) O modificare de nume si adresa a titularului marcii comunitare care nu reprezinta o modificare a marcii comunitare conform art. 48 alin. (2) din regulament si nu rezulta dintr-un transfer total sau partial al marcii înregistrate, se înregistreaza la cererea titularului.
(2) O cerere de modificare a numelui sau a adresei titularului marcii înregistrate cuprinde:
(a) numarul de înregistrare a marcii;
(b) numele si adresa titularului asa cum sunt înregistrate;
(c) numele si adresa titularului marcii modificate conform alin. (1) lit. (b) din norma 1;
(d) când titularul a desemnat un reprezentant, numele si adresa profesionala ale acestuia, conform alin. (1) lit. (e) din norma 1:
(3) Cererea nu necesita plata unei taxe.
(4) Poate fi prezentata o cerere unica pentru modificarea numelui sau a adresei în doua sau mai multe înregistrari ale aceluiasi titular.
(5) Daca nu sunt îndeplinite conditiile privind înregistrarea unei modificari, Biroul informeaza solicitantul cu privire la neregulile constatate. Daca respectivele nereguli nu sunt remediate în termenul acordat de Birou, acesta respinge cererea.
(6) Alin. (1) – (5) se aplica mutatis mutandis la modificarea de nume sau de adresa a reprezentantului înregistrat.
(7) Alin. (1) – (6) se aplica mutatis mutandis cererilor de marci comunitare. Modificarea se consemneaza în dosarele Biroului privind cererea de marca comunitara.

Norma 27
Rectificarea erorilor si greselilor figurând în registru si în publicarea înregistrarii
(1) Daca înregistrarea marcii sau înregistrarea publicata cuprinde o eroare sau o greseala imputabila Biroului, acesta rectifica, din proprie initiativa sau la cererea titularului, eroarea sau greseala constatata.
(2) Daca cererea de rectificare este introdusa de catre titular, norma 26 se aplica mutatis mutandis. Cererea nu necesita plata unei taxe.
(3) Biroul publica rectificarile aduse conform prezentei norme.

Norma 28
Solicitarea vechimii dupa înregistrarea marcii comunitare
(1) O cerere de vechime asupra uneia sau mai multor marci înregistrate anterioare conform art. 35 din regulament, precum si cele prevazute în art. 34 din regulament, cuprinde:
(a) numarul de înregistrare al marcii comunitare;
(b) numele si adresa titularului marcii comunitare conform alin. (1) lit. (b) din norma 1;
(c) daca titularul a desemnat un reprezentant, numele si adresa profesionala ale acestuia, conform alin. (1) lit. (e) din norma 1;
(d) numele statului membru sau al statelor membre în care sau pentru care a fost înregistrata marca anterioara, data la care a intrat în vigoare înregistrarea respectiva, precum si produsele si serviciile pentru care a fost înregistrata marca comunitara;
(e) mentionarea bunurilor si serviciilor pentru care este solicitata vechimea;
(f) o copie a înregistrarii în cauza, aceasta trebuind sa fie atestata de catre autoritatea competenta ca fiind conforma cu originalul.
(2) Daca nu sunt îndeplinite conditiile care impun modificarea înregistrarii, Biroul informeaza solicitantul cu privire la neregulile constatate. Daca respectivele nereguli nu sunt remediate în termenul acordat de Birou, acesta respinge cererea.
(3) Biroul informeaza Biroul marcilor din Benelux sau Serviciul central al proprietatii industriale din statul membru interesat cu privire la solicitarea vechimii.
(4) Presedintele Biroului poate sa decida ca cerintele privind documentele care trebuie furnizate de catre solicitant, pot fi mai mici decât cele prevazute în alin. (1) lit. (f), cu conditia ca Biroul sa poata obtine informatiile cerute din alte surse.

TITLUL IV
REÎNNOIREA

Norma 29
Notificarea expirarii înregistrarii
Cu cel putin sase luni înainte de expirarea înregistrarii, Biroul informeaza titularul marcii comunitare si titularii drepturilor înregistrate în ceea ce priveste marca comunitara, inclusiv titularii de licente, ca înregistrarea va expira. Lipsa notificarii nu afecteaza expirarea înregistrarii.

Norma 30
Reînnoirea înregistrarii
(1) O cerere de reînnoire cuprinde urmatoarele informatii:
(a) daca cererea este prezentata de catre titularul marcii, numele si adresa acestuia, conform alin. (1) lit. (b) din norma 1;
(b) daca cererea este prezentata de catre o persoana în mod expres autorizata în acest scop de catre titularul marcii, numele si adresa respectivei persoane si dovada autorizarii;
(c) daca solic itantul a desemnat un reprezentant, numele si adresa profesionala ale respectivei persoane, conform alin. (1) lit. (e) din norma 1;
(d) numarul de înregistrare;
(e) mentiunea ca reînnoirea este solicitata pentru toate produsele si serviciile reglementate deînre gistrare ori daca reînnoirea nu este solicitata pentru toate produsele si serviciile reglementate de marca înregistrata, mentionarea, fie a claselor, bunurilor sau serviciilor prevazute în reînnoire, fie a claselor, bunurilor sau serviciilor pentru care reînnoirea nu este ceruta; produsele si serviciile trebuie regrupate pe clase conform clasificarii de la Nisa, fiecare grup fiind precedat de numarul clasei careia îi apartine grupul de produse si
de servicii si prezentat în ordinea respectivei clasificari.
(2) Taxele care trebuie platite conform art. 47 din regulament pentru reînnoirea unei marci comunitare sunt urmatoarele:
(a) o taxa de baza;
(b) o taxa pe clasa, pentru orice clasa mai mare decât a treia clasa din lista pentru care a fost solicitata reînnoirea conform art. 1 lit. (e) si
(c) daca este cazul, suprataxa suplimentara stabilita de regulamentul privind taxele si prevazuta în art. 47 alin. (3) din regulament, pentru întârzierea platii taxei de reînnoire sau întârzierea prezentarii cererii de reînnoire.
(3) Daca cererea de reînnoire este prezentata în termenele prevazute în art. 47 alin. (3) din regulament, dar celelalte conditii prevazute în articolul mentionat si în prezentele norme care impun reînnoirea nu sunt îndeplinite, Biroul informeaza solicitantul cu privire la neregulile constatate. Daca cererea a fost prezentata de o persoana autorizata în mod expres în acest scop de catre titularul marcii, acesta din urma primeste o copie a respectivei notificari.
(4) Daca nu a fost prezentata nici o cerere de reînnoire înainte de expirarea termenului prevazut în art. 47 alin. (3) a treia teza din regulament sau daca cererea este prezentata dupa expirarea acestui termen, daca taxele nu au fost platite sau au fost platite dupa expirarea termenului respectiv sau daca neregulile nu au fost remediate în acest termen, Biroul constata ca înregistrarea se apropie de expirare si informeaza titularul marcii comunitare, precum si, daca este cazul, pe solicitantul si pe titularii drepturilor înscrisi în registru. Daca taxele platite nu sunt suficiente pentru a acoperi totalitatea claselor de produse si servicii pentru care este
solicitata reînnoirea, Biroul nu procedeaza la o asemenea constatare, daca este evident care sunt clasele pentru care suma platita este destinata. În lipsa altor criterii, Biroul ia în considerare clasele în ordinea clasificarii.
(5) Daca constatarea facuta de Birou conform alin. (4) este definitiva, Biroul radiaza marca din registru. Radierea intra în vigoare în ziua urmatoare datei la care expira înregistrarea existenta.
(6) Daca taxele de reînnoire prevazute în alin. (2) au fost platite si înregistrarea nu s-a reînnoit, taxele se ramburseaza.

TITLUL V
TRANSFER, LICENTE SI ALTE DREPTURI, MODIFICARI

Norma 31
Transferul
(1) O cerere de înregistrare a unui transfer în sensul art. 17 din regulament cuprinde urmatoarele informatii:
(a) numarul de înregistrare a marcii comunitare;
(b) informatii detaliate privind noul titular conform alin. (1) lit. (b) din norma 1;
(c) lista bunurilor si serviciilor la care se raporteaza transferul, daca acesta nu se refera la toate produsele si serviciile înregistrate;
(d) documentele care stabilesc transferul, conform art. 17 alin. (2) si (3) din regulament.
(2) Cererea poate cuprinde, daca este cazul, numele si adresa profesionala ale reprezentantului noului titular, conform alin. (1) lit. (e) din norma 1.
(3) Transferurile catre o persoana fizica sau juridica care nu poate fi titular al unei marci comunitare în temeiul art. 5 din regulament, nu se înregistreaza.
(4) Cererea nu este considerata ca fiind depusa decât dupa plata taxei corespunzatoare. Daca taxa nu a fost platita sau nu a fost platita integral, Biroul informeaza solicitantul.
(5) Constituie dovezi suficiente de transfer conform alin. (1) lit. (d ) urmatoarele elemente:
(a) semnatura titularului înregistrat sau a reprezentantului sau si a persoanei în cauza sau a reprezentantului ei pentru cererea înregistrarii de transfer; sau
(b) faptul ca cererea este însotita de o declaratie semnata de titularul înregistrat sau de reprezentantul sau, când cererea este prezentata de persoana în cauza, în care titularul îsi da acordul pentru înregistrarea persoanei în cauza sau
(c) cererea însotita de formularul de declaratie de transfer sau de documentul de transfer, prevazute în alin. (1) lit. (d) din norma 83, semnata de titularul înregistrat sau de reprezentantul sau si de catre persoana în cauza sau de catre reprezentantul acesteia.
(6) Când nu sunt îndeplinite conditiile de înregistrare a transferului prevazute în art. 17 alin. (1) – (4) din regulament, alin. (1) – (4) din prezenta norma, precum si de alte norme aplicabile, Biroul informeaza solicitantul cu privire la neregulile constatate. Daca neregulile constatate nu sunt remediate în termenul acordat de Birou, acesta respinge cererea de înregistrare de transfer.
(7) Se poate prezenta o singura cerere de transfer pentru doua sau mai multe marci, cu conditia ca titularul înregistrat si persoana în cauza sa fie identici în toate cazurile.
(8) Alin. (1) – (7) se aplica mutatis mutandis cererilor de marci comunitare. Transferul este înregistrat în dosarele Biroului privind cererea de marca comunitara.

Norma 32
Transferuri partiale
(1) Daca cererea de înregistrare a unui transfer nu se refera decât la o parte a bunurilor si serviciilor pentru care marca a fost înregistrata, cererea trebuie sa indice produsele si serviciile la care se refera transferul partial.
(2) Produsele si serviciile din înregistrarea initiala sunt repartizate între înregistrarea initiala si noua înregistrare, astfel încât sa se evite orice suprapunere între produsele si serviciile înregistrarii initiale si cele ale noii înregistrari.
(3) Norma 31 se aplica mutatis mutandis cererilor de înregistrare a unui transfer partial.
(4) Biroul deschide un dosar separat pentru noua înregistrare; acest dosar se compune dintr-o copie inte grala a dosarului privind înregistrarea initiala si dintr-o cerere de înregistrare a transferului partial. O copie a respectivei cereri de înregistrare se insereaza în dosarul înregistrarii initiale. Biroul atribuie un nou numar de înregistrare noii înregistrari.
(5) Orice cerere prezentata de catre titularul initial si în curs de înregistrare initiala este considerata în curs de înregistrare si pentru noua înregistrare. Daca cererea presupune plata unor taxe si daca acestea au fost deja platite de catre titularul initial, noul titular nu este obligat sa plateasca noi taxe pentru respectiva cerere.

Norma 33
Înregistrarea licentelor si a altor drepturi
(1) Alin. (1) lit. (a), (b) si (c), alin. (2), (4) si (7) din norma 31 se aplica mutatis mutandis înregistrarii de acordare sau de transfer al unei licente, de acordare sau transfer al unui drept real în ceea ce priveste o marca comunitara, precum si înregistrarii de executare silita. Totusi, când o marca comunitara este implicata într-o procedura de faliment sau în proceduri analoage, cererea autoritatii nationale competente în vederea înscrierii în registru cu privire la aceasta nu necesita plata unei taxe.
(2) Daca marca comunitara face obiectul unei licente pentru o parte a bunurilor si serviciilor pentru care este înregistrata marca, pentru o parte a Comunitatii sau pentru o durata limitata, cererea de înregistrare indica produsele si serviciile, partea din Comunitate sau durata pentru care se acorda licenta.
(3) Daca nu sunt îndeplinite conditiile de înregistrare prevazute în art. 19, 20 si 22 din regulament, în alin. (1) si (2) din prezenta norma, precum si în alte norme aplicabile, Biroul informeaza solicitantul cu privire la neregulile constatate. Daca neregulile constatate nu sunt remediate în termenul acordat de Birou, acesta respinge cererea de înregistrare.
(4) Alin. (1), (2) si (3) se aplica mutatis mutandis cererilor de marca comunitara. Licentele, drepturile reale si masurile de executare silita sunt mentionate în dosarele Biroului privind cererea de marca comunitara.

Norma 34
Dispozitii speciale privind înregistrarea unei licente
(1) O licenta de marca comunitara se înscrie în registru ca licenta exclusiva la cererea titularului marcii sau al licentei.
(2) O licenta de marca comunitara se înscrie în registru ca sub-licenta când este acordata de catre un licentiat a carui licenta este înscrisa în registrul respectiv.
(3) O licenta de marca comunitara se înscrie în registru ca licenta limitata la anumite produse si servicii sau ca licenta limitata teritorial când nu este acordata decât pentru o parte din bunuri si servicii sau pentru o parte a Comunitatii pentru care este înregistrata marca.
(4) O licenta de marca comunitara se înscrie în registru ca licenta temporara daca este acordata pe durata limitata.

Norma 35
Radierea sau modificarea înregistrarii licentelor si a altor drepturi
(1) Înregistrarea prevazuta în alin. (1) din norma 33 poate face obiectul unei radieri la cererea uneia dintre persoanele prevazute.
(2) Cererea cuprinde urmatoarele informatii:
(a) numarul de înregistrare a marcii comunitare
(b) precizari privind dreptul de radiere a înregistrarii.
(3) Cererea de radiere a înregistrarii unei licente sau a unui drept nu este considerata ca fiind depusa decât dupa plata taxei corespunzatoare. Daca taxa nu a fost platita sau platita integral, Biroul informeaza solicitantul. Totusi, cererea prezentata de catre autoritatea nationala competenta pentru a obtine radierea unei mentiuni atunci când marca comunitara este implicata într-o procedura de faliment sau în proceduri analoage nu necesita plata unei taxe.
(4) Cererea este însotita de documentele care stabilesc ca dreptul de înregistrare nu mai exista sau de o declaratie prin care licentiatul sau titularul unui alt drept consimte radierea înregistrarii.
(5) Daca nu sunt îndeplinite conditiile de radiere a unei înregistrari, Biroul informeaza solicitantul cu privire la neregulile constatate. Daca neregulile constatate nu sunt remediate în termenul acordat de Birou, acesta respinge cererea de radiere.
(6) Alin. (1), (2), (4) si (5) se aplica mutatis mutandis oricarei cereri de modificare a unei înregistrari efectuate conform alin. 1 din norma 33.
(7) Alin. (1) – (6) se aplica mutatis mutandis mentiunilor înscrise în dosare conform alin. (4) din norma 33.

TITLUL VI
RENUNTAREA

Norma 36
Renuntarea
(1) O declaratie de renuntare conform art. 49 din regulament, cuprinde urmatoarele informatii:
(a) numarul de înregistrare a marcii comunitare;
(b) numele si adresa titularului, conform alin. (1) lit. (b) din norma 1;
(c) daca a fost desemnat un reprezentant, numele si adresa profesionala ale acestuia, conform alin. (1) lit. (e) din norma 1;
(d) daca renuntarea se refera numai la o parte dintre bunurile si serviciile pentru care a fost înregistrata marca, lista bunurilor si serviciilor reglementate de cererea de renuntare sau lista bunurilor si serviciilor pentru care marca ramâne înregistrata.
(2) Daca dreptul unui tert asupra marcii comunitare este înscris în registru, declaratia conform careia titularul dreptului sau reprezentantul sau consimt la renuntare, semnata de catre el însusi, este o dovada suficienta a acordului sau. Daca o licenta a fost înregistrata, renuntarea se înregistreaza la trei luni de la momentul în care titularul marcii comunitare a prezentat Biroului elemente atestând ca a informat licentiatul cu p rivire la intentia sa de renuntare. Daca prezinta Biroului, înainte de expirarea acestui termen, dovada acordului cu licentiatul, renuntarea se înregistreaza imediat.
(3) Daca nu sunt îndeplinite conditiile care reglementeaza renuntarea, Biroul informeaza solicitantul cu privire la neregulile constatate. Daca neregulile constatate nu sunt remediate în termenul acordat de Birou, acesta refuza înscrierea renuntarii în registru.

TITLUL VII
REVOCAREA SI NULITATEA

Norma 37
Cererea de revocare sau de nulitate
O cerere de revocare sau de declarare a nulitatii marcii comunitare, înaintata Biroului conform art. 55 din regulament, cuprinde urmatoarele informatii:
(a) în ceea ce priveste înregistrarea pentru care este solicitata revocarea sau declararea nulitatii:
(i) numarul de înregistrare a marcii comunitare pentru care este solicitata revocarea sau declararea nulitatii;
(ii) numele si adresa titularului marcii comunitare pentru care este solicitata revocarea sau declararea nulitatii;
(iii) lista bunurilor si serviciilor înregistrate pentru care este solicitata revocarea sau declararea nulitatii;
(b) în ceea ce priveste cauzele invocate în cerere:
(i) în cazul unei cereri prezentate conform art. 50 sau 51 din regulament, o declaratie precizând cauza revocarii sau declararii nulitatii invocate în sprijinul cererii;
(ii) în cazul unei cereri prezentate conform art. 52 alin. (1) din regulament, precizari privind dreptul pe care se fondeaza cererea de declarare a nulitatii, precum si, daca este cazul, elemente care sa demonstreze ca solicitantul este abilitat sa invoce dreptul anterior ca si cauza de nulitate;
(iii) în cazul unei cereri prezentate conform art. 52 alin. (2) din regulament, precizari asupra dreptului pe care se fondeaza cererea de declarare a nulitatii, precum si elemente care sa demonstreze ca solicitantul este titularul unuia dintre drepturile anterioare prevazute în art. 52 alin. (2) din regulament sau ca este abilitat, conform legislatiei nationale aplicabile, sa-si foloseasca acest drept;
(iv) fapte, dovezi si argumente prezentate în sprijinul cererii;
(c) în ceea ce priveste solicitantul:
(i) numele si adresa conform alin. (1) lit. (b) din norma 1;
(ii) daca solicitantul a desemnat un reprezentant, numele si adresa profesionala ale acestuia, conform alin. (1) lit. (e) din norma 1.

Norma 38
Limbi utilizate în procedurile de revocare sau de declarare a nulitatii
(1) Daca cererea de revocare sau de declarare a nulitatii nu este depusa nici în limba în care a fost facuta cererea de înregistrare a marcii comunitare, când aceasta este una dintre limbile Biroului, nici în a doua limba indicata la depunerea cererii de înregistrare, solicitantul care introduce cererea de revocare sau de declarare a nulitatii trebuie sa prezinte o traducere în una dintre cele doua limbi în termen de o luna de la depunerea cererii.
(2) Când dovezile furnizate în sprijinul cererii nu sunt redactate în limba procedurii de revocare sau de declarare a nulitatii, solicitantul trebuie sa prezinte o traducere în aceasta limba în termen de doua luni de la depunerea dovezilor.
(3) Când solicitantul care înainteaza cererea de revocare sau de declarare a nulitatii sau titularul marcii comunitare informeaza Biroul, în termen de doua luni de la data primirii de catre titular a notificarii prevazute în art. 40 alin. (1), ca au convenit sa utilizeze o alta limba de procedura conform art. 115 alin. (7) din regulament, solicitantul trebuie, daca cererea nu a fost depusa în limba astfel convenita, sa furnizeze o traducere în aceasta limba în termen de o luna de la data prevazuta.

Norma 39
Respingerea cererii de revocare sau de declarare a nulitatii ca fiind inadmisibila
(1) Daca Biroul constata ca cererea nu satisface conditiile prevazute în art. 55 din regulament, în norma 37 sau în orice alte dispozitii din regulament sau din prezenta norma, informeaza solicitantul si îl invita sa remedieze, într-un termen stabilit, neregulile constatate. Daca neregulile constatate nu sunt remediate în termenul acordat de Birou, acesta refuza cererea ca fiind inadmisibila.
(2) Daca Biroul constata ca taxele corespunzatoare nu au fost platite, informeaza solicitantul cu privire la aceasta si precizeaza ca cererea sa nu va fi considerata ca fiind depusa decât daca taxele corespunzatoare sunt platite în termenul acordat de catre Birou. Daca taxele sunt platite dupa expirarea te rmenului acordat de Birou, acestea se ramburseaza solicitantului.
(3) Orice decizie de respingere a cererii de revocare sau de declarare a nulitatii conform alin.
(1) se comunica solicitantului. Daca se considera ca cererea nu a fost depusa conform alin.
(2), solicitantul este informat.

Norma 40
Examinarea cererii de revocare sau de declarare a nulitatii
(1) Daca Biroul nu respinge cererea în temeiul normei 39, notifica titularul marcii înregistrate comunitare cu privire la aceasta si îl invita sa îsi prezinte observatiile într-un termen acordat.
(2) Daca titularul nu prezinta nici o observatie, Biroul poate decide cu privire la revocare sau la declararea nulitatii în functie de dovezile de care dispune.
(3) Biroul comunica solicitantului toate observatiile titularului marcii comunitare si îl invita, daca considera necesar, sa îsi prezinte raspunsul în termenul stabilit.
(4) Toate notificarile si comunicarile prevazute în art. 56 alin. (1) din regulament si toate observatiile care se raporteaza la acesta sunt adresate partilor în cauza.
(5) Daca, în conformitate cu art. 56 alin. (2) sau (3) din regulament, solicitantul trebuie sa faca dovada utilizarii sau a existentei unor motive juste pentru neutilizare, norma 22 se aplica mutatis mutandis.

Norma 41
Cereri multiple de revocare sau de declarare a nulitatii
(1) Daca au fost depuse mai multe cereri de revocare sau de declarare a nulitatii pentru aceeasi marca comunitara, Biroul poate uni procedurile de examinare. Biroul poate ulterior decide sa separe procedurile.
(2) Alin. (2), (3 ) si (4) din norma 21 se aplica mutatis mutandis.

TITLUL VIII
MARCI COMUNITARE COLECTIVE

Norma 42
Aplicarea dispozitiilor
Sub rezerva dispozitiilor prevazute în norma 43, dispozitiile din prezentele norme se aplica marcilor comunitare colective.